Ügyintézés

Építési ügyek

Építeni szeretnék! – Építkezési kisokos nem csak építkezőknek

Építési engedély,….egyszerű bejelentés,……. településképi bejelentés…….. szükséges?

És ha egyik sem szükséges, akkor semmilyen szabályt nem kell figyelembe vennem???

Az elmúlt években folyamatosan változtak az építésügyi jogszabályok, különösen a lakóház építésével kapcsolatos előírások. Az építésjogban nem járatos építkezőknek nehéz eligazodniuk abban, hogy melyik építési tevékenység végzéséhez kell építési engedélyt beszerezni és melyikhez nem. Sokak számára az sem egyértelmű, hogy a nem engedély köteles építések esetében milyen szabályokat kell mégis figyelembe venni. Remélem, az alábbi összegfoglaló segít a tájékozódásban.

Építési engedély köteles, vagyis az építésügyi hatóságnál megkért engedély birtokában végezhető építési tevékenység, jellemzően olyan épület építése, amely nem lakó rendeltetésű, vagy ha van is benne lakó rész, az kisebb, mint az épület hasznos alapterületének 50 %-a. Ilyen esetben hagyományos módon építési engedélyezési tervdokumentáció benyújtásával kell megkérni az engedélyt, amelynek elbírálására az építéshatóságnak 35 nap áll rendelkezésére. Ez idő alatt az érintett szakhatóságok hozzájárulásait is be kell szerezni. Az engedéllyel építhető épületek esetében az engedélykérelemhez mellékelni kell a polgármester településképi véleményét, melyet a települési főépítész véleménye alapján ad meg.

Nem kell építési engedélyt beszerezni, hanem egyszerű bejelentést kell tenni lakóház (a legfeljebb 300 négyzetméter hasznos alapterületű lakóépület, vagy a 300 négyzetméter hasznos alapterületet meghaladó saját lakhatás céljára építendő egylakásos lakóépület) építése esetén. A lakóház építészeti műszaki tervdokumentációját kötelező szakmai konzultáció keretében be kell mutatni a települési főépítésznek, aki a településképi konzultáció iránti kérelemtől számított 8 napon belül lehetőséget biztosít a konzultációra. A konzultációról emlékeztetőt ír, amelyben rögzíti a településképi követelményekre alapozott szakmai véleményét és javaslatát. Az egyszerű bejelentést, a kötelező szakmai konzultációval összhangban kidolgozott tervdokumentációval együtt az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszerbe (ÉTDR) kell feltölteni.

Az egyszerű bejelentést az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi. Hiányos tervdokumentáció esetén 8 napon belül tájékoztatást ad a hiányokról, valamint jelzi, hogy a hiányos bejelentés nem minősül egyszerű bejelentésnek, ezért az építés nem kezdhető meg. Egyébként az egyszerű bejelentés megtételétől számított 15 nap elteltével az építkezés megkezdhető.

Az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek listáját az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza. Ezek közül minden település kiválaszthatja, hogy településképi szempontból mit tart fontosnak, kényesnek, amik esetében településképi bejelentéshez kívánja kötni az építési engedély nélkül végezhetőépítési tevékenységet. Ilyenek a legtöbb településen, így Csobánkán is az utcaképben nagyon meghatározó látványt nyújtó kerítések, cégtáblák, cégérek, az épületek színezése, a homlokzatokon megjelenő kiegészítő szerkezetek, napenergiát hasznosító berendezés, valamint a szobor, emlékmű, stb. Ide tartozik az épület rendeltetésnek megváltoztatása is. Ezekre nézve a településkép védelméről szóló 32/2017. (XII. 4.) önkormányzati rendelet kiköti, hogy az építtetőnek településképi bejelentést kell tennie, amelyhez a szükség szerinti tervdokumentációt, látványtervet kell benyújtani a polgármesterhez. A polgármester a főépítész véleménye alapján 15 napon belül határozat formájában tudomásul veszi, vagy megtiltja az építési tevékenységet. Ha nem tiltja meg, akkor a 16. napon megkezdhető az építés.

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az engedély nélkül végezhető építési tevékenységekre is vonatkoznak szabályok, országos és helyi előírások is, amelyeket be kell tartani, függetlenül attól, hogy nem kell engedélyt kérni, vagy településképi bejelentést tenni. A szabályokat figyelmen kívül hagyó építés ilyen esetben is településképi kötelezést (szabályossá tételt, bontást, bírságot) vonhat maga után!

A fentiekből látható, hogy az engedélyköteles, az egyszerű bejelentéshez kötött, valamint a nem engedélyköteles, de településképi bejelentéshez kötött tevékenységek esetében is a települési főépítész készíti elő a tervezett építéssel kapcsolatos szakmai véleményt. Ez azonban nem azért szükséges, hogy megnehezítse az építtetők életét, hanem éppen fordítva: segítséget kíván nyújtani ahhoz, hogy a nagyon szerteágazó, sokféle jogszabályban rögzített építési előírásokban tájékozódni tudjanak. Mind a tervező, mid az építtető számára támaszt jelent, ha magyarázatot, értelmezést kapnak a helyben specifikus szabályokhoz. A főépítésszel folytatott egyeztetés, konzultáció alkalmával lehetőség van előre ellenőrizni, hogy a tervezett építés ne fusson valamilyen szabálytalanságba. Ez a lakóházak egyszerű bejelentése esetén kiemelten fontos, mert az építésfelügyelet a használatba vételkor nem fogad el szabálytalan megoldásokat.

Mindenkit bíztatunk arra, hogy kérjen segítséget, tájékoztatást a főépítésztől, ha építési szándéka van! Kérjük a lakosságot, hogy építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység esetén (pl. kerítésépítés, homlokzati szigetelés) is forduljanak bizalommal a település főépítészéhez a településképi bejelentéssel kapcsolatos kérdéseikkel!

Építeni szeretnék! – De milyet lehet Csobánkán?

Olvassa el Csobánka Településképi Arculati Kézikönyvét!

Főépítészi fogadónapot tartunk kéthetente pénteken,

amelyre előzetes bejelentkezés szükséges a 06-26/320-020/3-as gombon.

Az alábbiakban pontokba is szedtük a lépéseket:

Építési engedély köteles építés

  • nem lakó rendeltetésű épület esetén, (vagy ha van is benne lakó rész, az kisebb, mint az épület hasznos alapterületének 50 %-a)

Szükséges dokumentumok, eljárás:
– építész által készített építészeti-műszaki tervdokumentáció szükséges
– az építészeti-műszaki tervdokumentációra be kell szerezni a polgármester településképi véleményét, melyet polgármester a települési főépítész véleménye alapján ad meg
– építési engedélyezési tervdokumentációt a településképi véleménnyel együtt az építésügyi hatósághoz kell benyújtani

Egyszerű bejelentéssel végezhető építés

  • legfeljebb 300 négyzetméter hasznos alapterületű lakóépület, vagy a 300 négyzetméter hasznos alapterületet meghaladó saját lakhatás céljára építendő egylakásos lakóépület építése

Szükséges dokumentumok, eljárás:
– építész által készített építészeti-műszaki tervdokumentáció
– az építészeti-műszaki tervdokumentációt kötelező szakmai konzultáció keretében be kell mutatni a települési főépítésznek, aki a konzultációról emlékeztetőt készít
– az építészeti-műszaki tervdokumentációt a szakmai konzultációs emlékeztetővel együtt az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszerbe, az ÉTDR-be kell feltölteni.

Településképi bejelentéssel végezhető építés

az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek közül Csobánkán

  • kerítés,
  • cégtábla, cégér,
  • épület színezése,
  • homlokzatokon megjelenő kiegészítő szerkezet,
  • napenergiát hasznosító berendezés,
  • szobor, emlékmű

építése, valamint

  • épület rendeltetésének megváltoztatása

Szükséges dokumentumok, eljárás:
– az építési tevékenységnek megfelelő mélységű, építészeti-műszaki tervdokumentáció vagy fotómontázs szükséges
– az építészeti-műszaki tervdokumentációval településképi bejelentést kell benyújtani a polgármesterhez, melyre a polgármester a települési főépítész véleménye alapján határozatban ad választ.

A Helyi Építési Szabályzat és a Településképi Rendelet részletes információkat tartalmaz a fentiekkel kapcsolatban.

Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) 10-2016. (XI.25.)


Településképi rendelet

TKR 2. sz. melléklet

TKR 3. sz. melléklet

Tájékoztató a Helyi építési szabályzat új mellékletéről

Csobánka Község Önkormányzata 28/2021 (III. 31.) polgármesteri határozatával döntött a arról, hogy a Helyi Építési Szabályzat módosítását megindítja a bölcsődei feladatellátáshoz szükséges terület biztosítása érdekében. a 69/2021. (VI. 7.) polgármesteri határozatban kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a módosítással érintett 614, 623/1 és 623/2 hrsz-ú telkeket, így a Szabályozási terv módosítása tárgyalásos eljárásban rövid idő alatt megtörténhetett.

A módosítás által a 614, 623/1 és 623/2 hrsz-ú telkek egységesen a Vt-2 jelű településközponti vegyes építési övezetbe kerültek, ami megteremti az óvoda bővítésnek és új bölcsőde elhelyezésnek a lehetőségét.

A Szabályozási terv módosítását az önkormányzat a 14/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendeletével fogadta el.

Rendelet

Nyomtatványok, kérelmek


Településképi bejelentés 

Településképi vélemény iránti kérelem

Kálmán Kinga

Csobánka Község Főépítésze

Ügyfélfogadási idő: minden második péntek – 2022. január 14., 2022. január 28.
Konzultációhoz minden esetben előzetes időpontegyeztetés szükséges az alábbi elérhetőségek egyikén:

E-mail: polgarmesterihivatal@csobanka.hu
Tel.: 06-26/320-020 /3-as gomb

Illetékes hatóságok:

Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 11.

2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 1.

Tel.: 06-26/312-413

E-mail: foldhivatal.szentendre@pest.gov.hu

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13:00 – 16:00
Szerda: 08:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Péntek: 08:00 – 12:00

Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 7.

2000 Szentendre, Városház tér 4.

Tel.: 06-26/501-468

E-mail: epites.szentendre@pest.gov.hu

Ügyfélfogadás:

Hétfő 13.00-16.00-ig
Szerda 08.00-12.00-ig