Uncategorized

Pályázat Csobánka 272/4 helyrajzi számú ingatlanra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

I./ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TÁRGYA

 1. Csobánka Község Önkormányzata (székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1.). a továbbiakban: Kiíró) Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 15.§ (6) bekezdése és 23.§ b) pontja alapján pályázatot ír ki önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok értékesítésére.
 2.  A képviselő-testület 101/2023. (VII. 19.) számú önkormányzati határozata 3.) pontjával döntött a Kiíró kizárólagos 1/1 tulajdonában álló, 2014 Csobánka, 272/4 helyrajzi szám alatti, belterületi ingatlana (a továbbiakban: Ingatlan) értékesítéséről.
 3. Az ingatlan értékesítése nyilvánosan meghirdetett pályáztatás útján történik az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságára figyelemmel.[1]

II./ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FELTÉTELEI

A pályázat kiírójaCsobánka Község Önkormányzata (székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1.
A pályázat célja, jellegeA pályázat célja önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok értékesítése.
A pályázat jellegeA pályázat nyilvános.
A pályázat tárgyaA Csobánka belterület 272/4 helyrajzi számon felvett, természetben 2014 Csobánka, Béke utca 272/3 hrsz.,
Az Ingatlanokra vonatkozó adatoka 272/4 hrsz.-ú ingatlan területe: 737 m2 helye, jellege: kivett, beépítetlen terület HÉSZ besorolása: Lke-6 közműellátottsága: közműbekötés nincs az Ingatlanok jelenlegi állapotukban kerülnek értékesítésre.
Az Ingatlanok minimális vételáraA 272/4 hrsz.-ú ingatlan minimális vételára 13.650.000,- Ft, azaz tizenhárommillió-hatszázötvenezer forint; A minimális vételárat a Kiíró a Pilis-Dunakanyar Ingatlaniroda által készített, 2023. február 21. napján kelt ingatlan-forgalmi szakvélemények alapján határozta meg.
Az elidegenítés feltételei, a fizetési módAz ajánlattevő nagykorú cselekvőképes természetes személy, vagy cégjegyzékbe bejegyzett jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság lehet; Az Ingatlan tulajdonjogát a Kiíró per-, teher- és igénymentesen ruházza át a nyertes ajánlattevő részére; Az adásvételi szerződés megkötésére a nyertes ajánlattevő kihirdetését követő 15 napon belül kerül sor; A Kiíró a kellékszavatossági felelősségét az Ingatlan tekintetében kizárja; A vételár megfizetése banki átutalással történik Csobánka Község Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11742087-15393678-00000000 számú bankszámlaszámára; A nyertes ajánlattevő által az Ingatlan teljes vételárának kifizetésére vállalt határidő legkésőbb a szerződéskötéstől számított 30. nap.
Az ajánlatok benyújtásának helye, módja és időpontjaAz ajánlatokat az ajánlattevők a Kiíró székhelyén, papír alapon, 2 db eredeti példányban, lezárt borítékban 2023. szeptember 14. napján 12:00 óráig nyújthatják be. A borítékon fel kell tüntetni, hogy:  „Csobánka, belterület 272/4 hrsz. vételi ajánlat”
Az ajánlat tartalmaAz ajánlatnak tartalmaznia kell: Az ajánlattevő nevét (megnevezését), lakóhelyét (székhelyét, cégjegyzékszámát), telefonszámát, e-mail címét;A megajánlott vételár összegét;Az ajánlat pénzügyi feltételeit, a fizetés módját;A pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására vonatkozó nyilatkozatokat; A pályázati biztosíték megfizetésére vonatkozó igazolást.Amennyiben az ajánlatot jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági szervezet nyújtja be, az ajánlathoz kötelező csatolni:a képviseletére jogosult személy 30 napnál nem régebbi közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, a jogi személy cégkivonatát valamint az ajánlattevő tevékenységének rövid bemutatását.
A pályázattal kapcsolatos adatok, információk szolgáltatásának helyeA Pályázati Felhívással összefüggésben további információt a 06-26-320-020-as telefonszámon, illetve személyesen a Kiíró székhelyén lehet kérni ügyfélfogadási időben (hétfőtől péntekig 8:30-16:00 között, szerdán 8:30-18:00 között) Csobánka község polgármesterétől. Helyszíni megtekintésre 2023. augusztus 30-án és 2023. szeptember 6-án van lehetőség, előzetes bejelentkezés alapján. Jelentkezni a polgarmesterihivatal@csobanka.hu e-mail címen, az ajánlattevő megnevezésével lehet.
A pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogaAz Kiíró (érvényes ajánlatok esetében is) fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást annak bármely szakaszában indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa és egyik ajánlattevővel se kössön szerződést.
A pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogaAz Kiíró (érvényes ajánlatok esetében is) fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást annak bármely szakaszában indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa és egyik ajánlattevővel se kössön szerződést.
A pályázati biztosíték megjelölése, rendelkezésre bocsátásának határideje és módjaAz ajánlattevő az ajánlattételi határidőig a 272/4 hrsz.-ú ingatlan esetében 682.500,- Ft, azaz hatszáznyolcvankétezer-ötszáz forint; ajánlati biztosítékot köteles megfizetni banki átutalással Csobánka Község Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11742087-15393678-00000000 számú bankszámlaszámára. Az utalási közleményben fel kell tüntetni Kiíró nevét, és a „Csobánka, 272/4 hrsz. pályázati biztosíték” szövegezést. Az ajánlati biztosíték összege akkor tekinthető határidőben megfizetettnek, ha az az ajánlattételi határidőig a Kiíró megadott bankszámláján jóváírásra került. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlati biztosíték megfizetésére vonatkozó kötelezettségnek nem tesz eleget, az ajánlata érvénytelen. A biztosítékot az ajánlat érvénytelenségének, a pályázat, vagy az adott ajánlat eredménytelensége megállapítása esetén 3 munkanapon belül az Kiíró az ajánlattevőnek visszafizeti. Nem jár vissza a biztosíték, ha a kiírás szerint a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, továbbá akkor sem, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, illetve a szerződés megkötése neki felróható, vagy az érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.
Az ajánlatok felbontásának helye és időpontjaAz ajánlatok felbontására 2023. szeptember 14. napján 14:00 órakor kerül sor Csobánka Község Polgármesteri Hivatalának Csobánka Fő út 1. szám alatti tárgyalójában. A bontáson a Kiíró képviselője (képviselői), a Kiíró által meghívott személyek, valamint az ajánlattevők, illetve meghatalmazottjaik vehetnek részt. Az ajánlatok felbontásakor a jelenlevőkkel ismertetni kell az ajánlattevők nevét, székhelyét (lakóhelyét), és az értékelés alapjául szolgáló rész-szempontokat.
Az ajánlatok elbírálásának menete és szempontrendszereAz összességében legelőnyösebb ajánlat alapján kerül meghatározásra a nyertes ajánlattevő. A pályázatra benyújtott ajánlatokat a Képviselő-testület által meghatalmazott értékelési bizottság értékeli. A bizottság értékelési tevékenységét jegyzőkönyvben rögzíti, amelytartalmazza: a lebonyolítás rövid ismertetését,a beérkezett ajánlatok számát, az ajánlatok rövid ismertetését, összefoglalását, az értékelés főbb szempontjait, az ajánlatokkal kapcsolatos véleményeket, a javasolt legkedvezőbb ajánlat indokait, a pályázati eljárás eredményének összefoglaló értékelését, az első helyre javasolt pályázat megjelölését, valamint a többi ajánlat rangsorolását.
Az eredményhirdetés módja, helye, ideje,Az értékelést követően az eredményhirdetésre a soron következő rendes Képviselő-testületi ülésén sor. A Képviselő-testületi ülésre a pályázók az ülést megelőző 5 nappal írásban meghívást kapnak.
Egyéb, a kiíró által lényegesnek ítélt feltételekAz ajánlattevők konzorciumban nem indulhatnak; Az ajánlattevő a vételár 10%-nak megfelelő mértékű foglalót köteles fizetni az adásvételi szerződés megkötésekor. A foglaló összegébe az ajánlati biztosíték összege beszámít; Az ajánlattevő ajánlati kötöttségét a pályázat benyújtási határidejétől számított 60 napig köteles fenntartani, erről az ajánlatban nyilatkoznia kell; Az Ingatlan tulajdonszerzésével kapcsolatban felmerülő költségeket pl.: (illeték, földhivatali eljárás díja, ügyvédi vagy közjegyzői költség) a nyertes ajánlattevő viseli; Az ajánlathoz csatolni kell: jogi személy ajánlattevő esetén az átláthatósági nyilatkozatot, és igazolást a köztartozás-mentességről,adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot, Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződés kötelező eleme a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján az államot elővásárlási jog illeti meg. [2] Az adásvételi szerződésben a vevő köteles saját költségére vállalni az Ingatlanon található hulladék elszállítását, ártalmatlanítását, valamint a terep rendezését. Erre vonatkozóan a Kiíró a felelősségét, illetve erre vonatkozóan a kötelezettségét kizárja.

Pályázat érvényességére és eredményességére vonatkozó tájékoztatás:

Eredményes a pályázat, ha a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelő egy vagy több érvényes ajánlat érkezett.

Érvénytelen a pályázat, ha:

 1. a kiírásban meghatározott határidő után nyújtották be,
 2. a biztosítékot az ajánlattevő nem bocsátotta, vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta a kiíró rendelkezésére,
 3. az ajánlattevő az árat nem egyértelműen határozta meg,
 4. a megajánlott vételár, ellenérték a kikiáltási ár alatt van,
 5. ha az ajánlattevő nem tett kötelező erejű jognyilatkozatot az ajánlatával kapcsolatban,
 6. ha az ajánlattevő nem vállalt ajánlati kötöttséget,
 7. az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban, valamint a jelen eljárási rendbe foglaltaknak.

Eredménytelen a pályázat, ha:

 1. a pályázatra nem nyújtottak be érvényes ajánlatot,
 2. a benyújtott pályázatot egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek,
 3. a kiíró eredménytelennek nyilvánítja.

[1] A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 13. (1) bekezdése, valamint az Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2019. (III.29.) rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a 25.000.000 Ft értékhatárt meg nem haladó ingatlan esetén

[2] a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény – 14. §  (2) Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén – a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel – az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Ezen jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az épület tulajdonosának a földre, illetve a föld tulajdonosának az épületre fennálló elővásárlási jogát megelőzően illeti meg.