Ügyintézés

Szociális ügyek, gyermekvédelem

CÍMNAVIGÁCIÓ

Települési támogatások és Rendkívüli települési támogatásokTelepülési támogatások

•a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások (közüzemi díj: villany és vízdíj) viseléséhez
• az életkörülmények javítását, illetve a komfortfokozat növelését segítő
• gyógyszerkiadások viseléséhez
• nevelési és oktatási támogatás
• iskolai tanulmányok folytatásához szükséges belföldi személyszállítási szolgáltatás (utazási) költségeinek támogatása
• testi-lelki fejlődésben elmaradt, fejlesztésre szoruló gyermek támogatása
• időskorúak rekreációs és egészségőrző tornájának támogatása
• egészségkárosodott személyek részére nyújtott támogatás
• szociális étkeztetés

Rendkívüli

• azonnali, rendkívüli segély
• rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére nyújtott
• rendkívüli élethelyzetbe került és elemi kár elhárításához nyújtott
• alap- és középfokú iskoláztatáshoz nyújtott
• halálesethez nyújtott
• szociális tűzifa támogatás

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményAz említett települési támogatások, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása szociális rászorultság alapján történik.

Házi segítségnyújtásCsobánka Község Önkormányzata 2021. július 1. napjától a Csobánka településen állandó lakcímen bejelentett és életvitelszerűen is a településen élő idősek számára házi segítségnyújtást biztosít.


Kik igényelhetik a házi segítségnyújtást?

A házi segítségnyújtás, az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartása érdekében szükséges ellátást –szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.
A Szociális Szolgáltató Központ házi segítségnyújtás keretében gondoskodik:

 • azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak,
 • azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek,
 • azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak,
 • azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.

Hogyan igényelhető a házi segítségnyújtást?

Ez a szolgáltatás önkéntesen, saját kezdeményezésre vehető igénybe. Az ellátást kezdeményezheti még a háziorvos és a lakókörnyezetből bárki, aki ellátatlan, idős vagy szociálisan rászorult emberről tudomást szerez. Az ellátásra vonatkozó igény előzetesen szóban, vagy a nyitva álló helyiségek bármelyikén írásban nyújtható be.
Az ellátás szükségességének igazolásához háziorvosi javaslat, a térítési díj megállapításához jövedelemigazolás szükséges.
A szolgáltatás az alábbi telephelyeken igényelhető:

 • Szociális Gondozási Központ Pomáz

Letonai Gabriella

megbízott csoportvezető

Telefon: 06-20-418-8763

e-mail: letonai.gabriella@szszk.pomaz.hu

Milyen szolgáltatásokat biztosítunk?

A házi segítségnyújtásban dolgozó gondozók feladatuk ellátása során segítséget nyújtanak ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, az életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, a meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

Főbb szolgáltatások:

 • segítségnyújtás a tisztálkodásban,
 • bevásárlás,
 • étkeztetés,
 • gyógyszer felíratás, kiváltás, kikészítés,
 • szociális ügyintézés,
 • kísérés,
 • segítségnyújtás a háztartási munkában,
 • alapápolási tevékenységek.

Mennyibe kerül?
A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni:

 • az ellátást igénybe vevő jogosultnak
 • a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselőnek,
 • a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyenes ágbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét,
 • a jogosult tartását szerződésben vállaló személynek,
 • a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy (a c)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt: tartásra köteles és képes személy)
 • köteles megfizetni (az a)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt: kötelezett).
Házi segítség nyújtás(szociális segítés, személyi gondozás) Személyi térítési díj
Jövedelem határHázi segítségnyújtás díja
40.000,- Ft/hó egy főre jutó jövedelemig200,-Ft/óra
40.001,- Ft/hó egy főre jutó jövedelemtől600,-Ft/óra

A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat,

 • aki jövedelemmel nem rendelkezik,
 • étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében, akinek a családja jövedelemmel nem rendelkezik.

Hatályos rendelet13/2022. (XII.1) önkormányzati rendelet az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Szociális kérelem nyomtatványokA kérelmeket a szükséges dokumentumokkal mellékelve személyesen, postai vagy elektronikus úton a Polgármesteri Hivatal (2014 Csobánka, Fő út 1.) szociális ügyintézőjéhez szükséges benyújtani. Csobánka Község Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a tárgyhó 15. napjáig beérkezett kérelmeket minden hónap utolsó hetében tárgyalja.


Elérhetőségek

Szociális ügyintéző:

Antal Márta

06-26/320-020/6-os gomb

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

06-26/320-020 /8-as gomb

E-mail: gyejo@csobanka.hu

Balgáné Erdei Katalin – családsegítő: 06-30/479-06-08

Mike Tamás – családsegítő: 06-30/873-97-94

Ügyeleti ideje:

munkanapokon este 17 órától – reggel 9 óráig, munkaszüneti napokon 0-24 óráig.

Telefonszám: 20/364-08-27

További információ a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatról