Ajánlattételi felhívások

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS – Csobánkai Polgármesteri Hivatal épületében a villamoshálózat korszerűsítése

1. A BESZERZŐ ADATAI

Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1.)

2.A BESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA

Közbeszerzési értékhatár alatti, ajánlattevők közvetlen felkérésével, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Kötelmi jog) XIV. fejezete szerint.

3. A BESZERZÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE

Tárgy: Csobánkai Polgármesteri Hivatal (2014 Csobánka, Fő út 1) épületében a villamoshálózat korszerűsítése, javítása vezetékek áthúzása, kötések elkészítése, elosztó szekrény felújítása, bővítése.

4. TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE/TELJESÍTÉS IDŐTARTAMA

2021. december 31 ig.

5. TELJESÍTÉS HELYE:

Csobánkai Polgármesteri Hivatal épülete 2014 Csobánka Fő út 1

6. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő az ellenértéket a nyertes Ajánlattevő által – a teljesítés igazolását követően – a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételét követően átutalással teljesíti, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül.

7.AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

8. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE

Az ajánlatot magyar nyelven kell az Ajánlattevőknek benyújtania.

9. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ

Ajánlattételi határidő időpontja: 2021. év 11. hónap 08. nap 12. óra 00.perc

10. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG IDŐTARTAMA

Az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését megtagadja.

11. EGYÉB INFORMÁCIÓ

A) Az ajánlatot cégszerűen aláírva személyesen vagy faxon vagy elektronikus úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig az Ajánlatkérő 1. pontban megjelölt kapcsolattartójához.

C) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie.

D) Ajánlatkérő a 9. pontban megállapított, illetve adott esetben meghosszabbított ajánlattételi határidő lejártáig felhívását visszavonhatja.

E) Eredménytelen a beszerzési eljárás ha:

  • nem nyújtottak be árajánlatot;
  • az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az árajánlatkérésben foglalt feltételeknek;
  • az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek;
  • az Árajánlatot tevő árajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbt. szerinti közbeszerzési értékhatárt;
  • egyik Árajánlatot tevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb Árajánlatot tevő sem tett megfelelő árajánlatot, figyelemmel az Árajánlatot kérőnek a beszerzés tárgyára fordítható előirányzata összegére, és az árajánlat fedezetére vállalt fizetési kötelezettség kiegészítése nem biztosított;
  • egyéb módon nem felel meg az árajánlati felhívásban, vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

12. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA

2021. év 10. hónap 29. nap

13. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

Az épület jelenlegi villamoshálózata elavult teljes felújításra szorul. A helyiségek villamos hálózata újra szerelésre kerülne. Elsősorban süllyesztett műanyag védőcsöves szerelési móddal, réz erű vezetéke, 1.55 mm 2 keresztmetszetű, a dugaszoló aljzatokhoz 2.5 mm2 keresztmetszetű vezetékek védőcsőbe húzva. A hálózat biztonságos üzemeléséhez új elosztószekrény kiépítése valamint amperbővítés. Érintésvédelem kialakítása áramvédő kapcsolók és túlfeszültség védelmi elemek kialakítása. 

Völgyes József polgármester