Ajánlattételi felhívások

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS – Csobánka 2014 Béke út 4. szám alatti Baross Péter Közösségi Ház „klubhelyiségének” bontási és építési munkáira a mellékletben szereplő munkanemekben

1. A BESZERZŐ ADATAI

Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1.)

2.A BESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA

Közbeszerzési értékhatár alatti, ajánlattevők közvetlen felkérésével, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XIV. fejezete szerint.

3. A BESZERZÉS TÁGYA, MENNYISÉGE

Csobánka Baross Péter Közösségi Ház klubhelyiség épületében bontása, építése, ácsmunkái, szárazépítészet a mellékelt műszaki specifikáció szerint.

4. TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE/TELJESÍTÉS IDŐTARTAMA

Legkésőbb 2022. április 30. napja.

5. TELJESÍTÉS HELYE:

Baross Péter Közösség Ház (2014 Csobánka, Béke út 4.)

6. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő az ellenértéket a nyertes Ajánlattevő által – a teljesítés igazolását követően – a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételét követően átutalással teljesíti, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül.

7. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA

Összességében legkedvezőbb ajánlat az ellenszolgáltatás fontossági tényezőkkel súlyozott eredménye alapján:

  • a tárgyi munkálatok megkezdésének a szerződéskötéstől számított határideje (2021. november 15) napban megadva (1-10 súlypont, ahol a maximum pontot a legrövidebb, napban megadott időtartam kapja; a minimum pontot a napban megadott leghosszabb időtartam kapja)
  • ajánlati ár (1-10 súlypont, ahol a maximum pontot a legalacsonyabb ajánlati ár, minimum pontot a legmagasabb ár kapja)

8. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE

Az ajánlatot magyar nyelven kell az Ajánlattevőknek benyújtania.

9. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ

Ajánlattételi határidő időpontja: 2021. november 10. napja 10 óra 00 perc

10. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG IDŐTARTAMA

Az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy érvényes ajánlattételi eljárás esetén is megtagadja a szerződés megkötését.

11. EGYÉB INFORMÁCIÓ

A) Az ajánlatot cégszerűen aláírva személyesen, postán vagy elektronikus úton kell benyújtani a polgarmesterihivatal@csobanka.hu email címre az ajánlattételi határidő lejártáig.

B) Az ajánlat részeként az alábbi nyilatkozatokat és igazolásokat kell benyújtani:

átláthatósági nyilatkozat;

• az ajánlattevő által elvégzett helyszíni felmérés alapján készült, a tárgyi munkára vonatkozó szerződéstervezet, amely tartalmazza a kivitelezés határidejét, szerkeszthető formátumban;

C) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie.

D) Ajánlatkérő a 9. pontban megállapított, illetve adott esetben meghosszabbított ajánlattételi határidő lejártáig felhívását visszavonhatja.

E) Eredménytelen a beszerzési eljárás, ha:

  • nem nyújtottak be árajánlatot;
  • az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az árajánlatkérésben foglalt feltételeknek;
  • az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek;
  • az Árajánlatot tevő árajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbt. szerinti közbeszerzési értékhatárt;
  • egyik Árajánlatot tevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb Árajánlatot tevő sem tett megfelelő árajánlatot, figyelemmel az Árajánlatot kérőnek a beszerzés tárgyára fordítható előirányzata összegére, és az árajánlat fedezetére vállalt fizetési kötelezettség kiegészítése nem biztosított;
  • egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban, vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
  • az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyílvánítja.

13. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

14. EGYEBEK

  • Az ajánlattal kapcsolatos kérdések megválaszolására az ajánlatkérő által kijelölt személy neve és e-mail címe: Márton Zsuzsa műszaki ügyintéző, marton.zsuzsa@csobanka.hu

Csobánka, 2021. november 04.

Völgyes József

polgármester

Letölthető aláírt ajánlattételi felhívás