Ajánlattételi felhívások

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár helyiségeinek festésére

A verseny tisztaságát, valamint a beszállítók esélyegyenlőségét biztosítva ez úton kíván ajánlatot kérni Önöktől az alábbiak szerint:

 1. A BESZERZŐ ADATAI
  Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1.)
  2.A BESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA
  Közbeszerzési értékhatár alatti, ajánlattevők közvetlen felkérésével, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XIV. fejezete szerint.
 2. A BESZERZÉS TÁGYA, MENNYISÉGE
  Helyszíni felmérést követően a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár helyiségeinek festése, amelyből tisztasági (500 m2) illetve a falak előkésztésével (falfelületének javítása, glettelése) történő festése (1220 m2) összesen 1720 m2.
 3. TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE/TELJESÍTÉS IDŐTARTAMA
  Legkésőbb 2021. május 17. napja.
 4. TELJESÍTÉS HELYE:
  Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár (2014 Csobánka, Béke út 4.)
 5. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI
  Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő az ellenértéket a nyertes Ajánlattevő által – a teljesítés igazolását követően – a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételét követően átutalással teljesíti, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül.
  7.AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA
  Összeségében legkedvezőbb ajánlat az ellenszolgáltatás fontossági tényezőkkel súlyozott eredménye alapján:
 • a tárgyi munkálatok elvégzésének a szerződéskötéstől számított határideje napban megadva (1-10 súlypont, ahol a maximum pontot a legrövidebb, napban megadott időtartam kapja; a minimum pontot a napban megadott leghosszabb időtartam kapja)
 • ajánlati ár (1-10 súlypont, ahol a maximum pontot a legalacsonyabb ajánlati ár, minimum pontot a legmagasabb ár kapja)
 1. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE
  Az ajánlatot magyar nyelven kell az Ajánlattevőknek benyújtania.
 2. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ
  Ajánlattételi határidő időpontja: 2021. március 22. napja 10 óra 00 perc
 3. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG IDŐTARTAMA
  Az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy érvényes ajánlattételi eljárás esetén is megtagadja a szerződés megkötését.
 4. EGYÉB INFORMÁCIÓ
  A) Az ajánlatot cégszerűen aláírva személyesen, postán vagy elektronikus úton kell benyújtani a polgarmesterihivatal@csobanka.hu email címre az ajánlattételi határidő lejártáig.
  B) Az ajánlat részeként az alábbi nyilatkozatokat és igazolásokat kell benyújtani:
  • átláthatósági nyilatkozat
  • referencia
  • a tárgyi munkára vonatkozó szerződéstervezet, amely tartalmazza a kivitelezés határidejét, szerkeszthető formátumban
  • 433401 tevékenységi kör
  C) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie.
  D) Ajánlatkérő a 9. pontban megállapított, illetve adott esetben meghosszabbított ajánlattételi határidő lejártáig felhívását visszavonhatja.
  E) Eredménytelen a beszerzési eljárás, ha:
  • nem nyújtottak be árajánlatot;
  • az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az árajánlatkérésben foglalt feltételeknek;
  • az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek;
  • az Árajánlatot tevő árajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbt. szerinti közbeszerzési értékhatárt;
  • egyik Árajánlatot tevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb Árajánlatot tevő sem tett megfelelő árajánlatot, figyelemmel az Árajánlatot kérőnek a beszerzés tárgyára fordítható előirányzata összegére, és az árajánlat fedezetére vállalt fizetési kötelezettség kiegészítése nem biztosított;
  • egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
 5. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ
  Helyszíni felmérés szükséges.

Tisztelettel:


Völgyes József
polgármester

Ajánlattételi felhívás