Ajánlattételi felhívások

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár helyiségeinek festésére

A verseny tisztaságát, valamint a beszállítók esélyegyenlőségét biztosítva ez úton kíván ajánlatot kérni Önöktől az alábbiak szerint:

  1. A BESZERZŐ ADATAI
    Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1.)
    2.A BESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA
    Közbeszerzési értékhatár alatti, ajánlattevők közvetlen felkérésével, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XIV. fejezete szerint.
  2. A BESZERZÉS TÁGYA, MENNYISÉGE
    Helyszíni felmérést követően a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár helyiségeinek festése, amelyből tisztasági (500 m2) illetve a falak előkésztésével (falfelületének javítása, glettelése) történő festése (1220 m2) összesen 1720 m2.
  3. TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE/TELJESÍTÉS IDŐTARTAMA
    Legkésőbb 2021. május 17. napja.
  4. TELJESÍTÉS HELYE:
    Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár (2014 Csobánka, Béke út 4.)
  5. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI
    Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő az ellenértéket a nyertes Ajánlattevő által – a teljesítés igazolását követően – a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételét követően átutalással teljesíti, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül.
    7.AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA
    Összeségében legkedvezőbb ajánlat az ellenszolgáltatás fontossági tényezőkkel súlyozott eredménye alapján:
  • a tárgyi munkálatok elvégzésének a szerződéskötéstől számított határideje napban megadva (1-10 súlypont, ahol a maximum pontot a legrövidebb, napban megadott időtartam kapja; a minimum pontot a napban megadott leghosszabb időtartam kapja)
  • ajánlati ár (1-10 súlypont, ahol a maximum pontot a legalacsonyabb ajánlati ár, minimum pontot a legmagasabb ár kapja)
  1. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE
    Az ajánlatot magyar nyelven kell az Ajánlattevőknek benyújtania.
  2. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ
    Ajánlattételi határidő időpontja: 2021. március 22. napja 10 óra 00 perc
  3. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG IDŐTARTAMA
    Az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.
    Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy érvényes ajánlattételi eljárás esetén is megtagadja a szerződés megkötését.
  4. EGYÉB INFORMÁCIÓ
    A) Az ajánlatot cégszerűen aláírva személyesen, postán vagy elektronikus úton kell benyújtani a polgarmesterihivatal@csobanka.hu email címre az ajánlattételi határidő lejártáig.
    B) Az ajánlat részeként az alábbi nyilatkozatokat és igazolásokat kell benyújtani:
    • átláthatósági nyilatkozat
    • referencia
    • a tárgyi munkára vonatkozó szerződéstervezet, amely tartalmazza a kivitelezés határidejét, szerkeszthető formátumban
    • 433401 tevékenységi kör
    C) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie.
    D) Ajánlatkérő a 9. pontban megállapított, illetve adott esetben meghosszabbított ajánlattételi határidő lejártáig felhívását visszavonhatja.
    E) Eredménytelen a beszerzési eljárás, ha:
    • nem nyújtottak be árajánlatot;
    • az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az árajánlatkérésben foglalt feltételeknek;
    • az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek;
    • az Árajánlatot tevő árajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbt. szerinti közbeszerzési értékhatárt;
    • egyik Árajánlatot tevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb Árajánlatot tevő sem tett megfelelő árajánlatot, figyelemmel az Árajánlatot kérőnek a beszerzés tárgyára fordítható előirányzata összegére, és az árajánlat fedezetére vállalt fizetési kötelezettség kiegészítése nem biztosított;
    • egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
  5. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ
    Helyszíni felmérés szükséges.

Tisztelettel:


Völgyes József
polgármester

Ajánlattételi felhívás