Ajánlattételi felhívások

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS – A Belügyminisztérium által 2021. évben az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt nyertes pályázat keretében, Csobánka, Mária utca útfelújítási munkálataira

A verseny tisztaságát, valamint a beszállítók esélyegyenlőségét biztosítva ez úton kíván ajánlatot kérni Önöktől az alábbiak szerint:

1. A BESZERZŐ ADATAI
Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1.)

2.A BESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA
Közbeszerzési értékhatár alatti, ajánlattevők közvetlen felkérésével, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Kötelmi jog) XIV. fejezete szerint.

3. A BESZERZÉS TÁGYA, MENNYISÉGE
Csobánka, Mária utca (169/2 hrsz.) útburkolat felújítási munkái 275 fm hosszban és átlag 2,9 m szélességben a felhívás részét képező műszaki leírás, valamint az árazatlan költségvetés alapján.

4. TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE/TELJESÍTÉS IDŐTARTAMA
Legkésőbb 2021. november 15. napja.

5. TELJESÍTÉS HELYE:
Polgármesteri Hivatal (2014 Csobánka, Fő út 1.)

6. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő az ellenértéket a nyertes Ajánlattevő által – a teljesítés igazolását követően – a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételét követően átutalással teljesíti, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül.

7.AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA
Összeségében legkedvezőbb ajánlat az ellenszolgáltatás fontossági tényezőkkel súlyozott eredménye alapján:

  • a tárgyi munkálatok megkezdésének a szerződéskötéstől (2021. szeptember 2.) számított határideje napban megadva (1-10 súlypont, ahol a maximum pontot a legrövidebb, napban megadott időtartam kapja; a minimum pontot a napban megadott leghosszabb időtartam kapja)
  • ajánlati ár (1-10 súlypont, ahol a maximum pontot a legalacsonyabb ajánlati ár, minimum pontot a legmagasabb ár kapja)

8. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE
Az ajánlatot magyar nyelven kell az Ajánlattevőknek benyújtania.

9. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ
Ajánlattételi határidő időpontja: 2021. augusztus 24. napja 9 óra 00 perc

10. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG IDŐTARTAMA
Az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:74. § (2) bekezdése szerint ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy érvényes ajánlattételi eljárás esetén is megtagadja a szerződés megkötését a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó pályázóval szemben.

11. EGYÉB INFORMÁCIÓ
A) Az ajánlatot cégszerűen aláírva személyesen, postán vagy elektronikus úton kell benyújtani a polgarmesterihivatal@csobanka.hu email címre az ajánlattételi határidő lejártáig.
B) Az ajánlat részeként az alábbi nyilatkozatokat és igazolásokat kell benyújtani:

átláthatósági nyilatkozat;
referencia: minimum 3 db releváns, önkormányzati beruházásban megvalósult (legalább 1500 m2 egybefüggő területű) hegyvidéki, meredek út felújítása vagy építése;
• a tárgyi munkára vonatkozó szerződéstervezet, amely tartalmazza a kivitelezés vállalási időtartamát,szerkeszthető formátumban (word);
MV-KÉ műszaki vezetői jogosultság igazolása
• az elvárt statisztikai létszám igazolása, amely minimum 15 fő 

C) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie.

D) Ajánlatkérő a 9. pontban megállapított, illetve adott esetben meghosszabbított ajánlattételi határidő lejártáig felhívását visszavonhatja.

E) Eredménytelen a beszerzési eljárás, ha:

  • nem nyújtottak be árajánlatot;
  • az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az árajánlatkérésben foglalt feltételeknek;
  • az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek;
  • az Árajánlatot tevő árajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbt. szerinti közbeszerzési értékhatárt;
  • egyik Árajánlatot tevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb Árajánlatot tevő sem tett megfelelő árajánlatot, figyelemmel az Árajánlatot kérőnek a beszerzés tárgyára fordítható előirányzata összegére, és az árajánlat fedezetére vállalt fizetési kötelezettség kiegészítése nem biztosított;
  • egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

13. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ
A műszaki specifikációt a felhívás elválaszthatatlan részét képező
• műszaki leírás,
• árazatlan költségvetés
tartalmazza.


Ajánlattételi felhívás
Árazatlan Tervezői költségvetés
Műszaki leírás


Csobánka, 2021. augusztus 11.

Völgyes József
polgármester