Ajánlattételi felhívások

2. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS – Lakossági veszélyes hulladék begyűjtésére

1. A BESZERZŐ ADATAI

Csobánka Község Önkormányzata

2014 Csobánka, Fő út 1.

Email: polgarmesterihivatal@csobanka.hu

KRID: 300124332

2. A BESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA

Közbeszerzési értékhatár alatti, ajánlattevők közvetlen felkérésével, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XIV. fejezete szerint, Csobánka Község Önkormányzatának és intézményeinek, valamint a Csobánkai Polgármesteri Hivatalnak a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseinek rendjéről szóló szabályzata alapján.

3. A BESZERZÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE

Lakosságnál képződött veszélyes hulladékok begyűjtésére, elszállítása és ártalmatlanítása

A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerint veszélyes hulladéknak minősülő hulladékok begyűjtésére és elszállítására a 13. pontban részletezettek szerint.

1 alkalom

4. TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE/TELJESÍTÉS IDŐTARTAMA

A lakossági veszélyes hulladék begyűjtés tervezett időpontja:

2021. november 13. (szombat) 800-1200 (esetlegesen más szombati nap megjelölésével)

5. TELJESÍTÉS HELYE:

Csobánka község közigazgatási területén, a lakosságnál képződött veszélyes hulladékok összegyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása. Kiállási lehetőség Csobánka Béke út – Nyár utca kereszteződésében található önkormányzati telephely (Csobánka, 031/4 hrsz.).

6. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő az ellenértéket a nyertes Ajánlattevő által – a teljesítés igazolását követően – a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételét követően átutalással teljesíti, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül.

7. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA

Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli az ajánlatokat. Az értékelési szempontok a következők:

RészszempontSúlyszám
Ajánlattételi ár70
Vállalt begyűjtendő veszélyes hulladék fajták30

8. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE

Az ajánlatot magyar nyelven kell az Ajánlattevőknek benyújtania.

9. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ

Ajánlattételi határidő időpontja: 2021. év október hónap 21. nap 09 óra 00 perc

10. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG IDŐTARTAMA

Az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését megtagadja.

11. EGYÉB INFORMÁCIÓ

A) Az ajánlatot cégszerűen aláírva személyesen, vagy elektronikus úton (szkennelt formában) kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig az Ajánlatkérő 1. pontban megjelölt kapcsolattartójához. A pályázattal kapcsolatosan egyéb információ a Csobánkai Polgármesteri Hivatalban, Gloiber Edit műszaki ügyintézőnél kérhető. Cím: 2014 Csobánka, Fő út 1., tel: 06/26-320-020/3. mellék, elektronikus úton: gloiber.edit@csobanka.hu , polgarmesterihivatal@csobanka.hu

B) Az ajánlat részeként az alábbi nyilatkozatokat és igazolásokat kell benyújtani:

 • A pályázóval való szerződéskötéshez szükséges adatokat tartalmazó szerződéstervezetet,
 • Ajánlati árat, mértékét bruttó összegben megadva,
 • Az alkalmasságra való megfelelés igazolását,
 • Átláthatósági nyilatkozatot.

C) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie.

D) Ajánlatkérő a 9. pontban megállapított, illetve adott esetben meghosszabbított ajánlattételi határidő lejártáig felhívását visszavonhatja.

E) Eredménytelen a beszerzési eljárás, ha:

 • nem nyújtottak be árajánlatot;
 • az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az árajánlatkérésben foglalt feltételeknek;
 • az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek;
 • az Árajánlatot tevő árajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbt. szerinti közbeszerzési értékhatárt;
 • egyik Árajánlatot tevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb Árajánlatot tevő sem tett megfelelő árajánlatot, figyelemmel az Árajánlatot kérőnek a beszerzés tárgyára fordítható előirányzata összegére, és az árajánlat fedezetére vállalt fizetési kötelezettség kiegészítése nem biztosított;
 • egyéb módon nem felel meg az ár az ajánlati felhívásban, vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek;
 • Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa.

12. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA

2021. év október hónap 14. nap

13. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

A 3. pontban meghatározott veszélyes hulladékok begyűjtésére és elszállítására benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell az alább felsorolt anyagok ártalmatlanítási díjára vonatkozó tételes ajánlatot:

•       hulladék festékmaradék

•       hulladék hajtógázas palack

•       használt szárazelem

•       használt akkumulátor

•       elhasznált sütőolaj, zsír

•       hulladék gyógyszer

•       hulladék növényvédőszer

•       halogénmentes szerves oldószerek

•       veszélyes anyaggal szennyezett műanyag csomagolás

•       veszélyes anyaggal szennyezett fém csomagolás

•       veszélyes anyagot tartalmazó irodatechnika (toner)

•       elektronikai hulladék

•       fáradt olaj

•       higanytartalmú hulladékok, ezen belül

         – fényforrások (klf. higany tartalmú izzók, fénycsövek), egyéb higanytartalmú eszközök

•       hulladék autógumi

•       világítótestek (izzók, fénycsövek)

•       műanyag csomagolási hulladék

•       fém csomagolási hulladék

•       azbeszt tartalmú hulladék

Tisztelettel:

Völgyes József

polgármester

Letölthető ajánlattételi felhívás