HírekPályázatok

Pályázati kiírás civil közösségek támogatására

Pályázati kiírás
 a csobánkai önszerveződő közösségek támogatására
2024. I. forduló

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 32/2013. (X.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján pályázatot hirdet a községben működő önszerveződő közösségek

2024. évi közösségi célokat szolgáló rendezvényei, programjai pénzügyi támogatására.

A pályázni a pályázati kiíráshoz csatolt adatlapok kitöltésével, illetve a Rendeletben előírt igazolások benyújtásával lehet.

1. A pályázatnak tartalmaznia kell:

a)       a pályázó adatait (nevét, székhelyének címét),

b)      a pályázó pályázati kiíráshoz csatolt nyilatkozatait,

c)       a bírósági bejegyzési okirat másolatát,

d)      azon program, rendezvény (továbbiakban: tevékenyég), amelyet közcélú tevékenységként el kíván látni, pályázni tevékenységenként külön – külön kell (kivéve a rendszeresen ismétlődő programot).

e)       a tevékenység várható pénzügyi kiadásait, az önkormányzattól igényelt pénzügyi támogatás összegét, ütemezését, saját erő mértékét.

f)       a tevékenység végzésért felelős személy megnevezését és elérhetőségét,

g)       a tevékenység által érintett, illetve a várhatóan résztvevő csobánkai lakosok számát, ennek hiányában egyéb a tevékenységet jellemző, mérhető mutatószám ismertetését.

2. A pályázatok benyújtási határideje:   2024. április 24.

A pályázat benyújtható:                       a Csobánkai Polgármesteri Hivatal titkárságán
ügyfélfogadási időben,

hivatali kapun keresztül, illetve

postai úton a 2014 Csobánka Fő út 1. címre.

Kiíró a pályázati eljárás során egyszeri, 8 napon belüli hiánypótlási lehetőséget biztosít. A hiánypótlásra a Csobánkai Polgármesteri Hivatal, a hiányzó dokumentumok pontos megjelölésével írásban szólítja fel a pályázót.

3. Érdemi bírálat nélkül kerül elutasításra az a pályázó,

a) akinek a pályázata nem felel meg a Rendeletben meghatározottaknak, illetve a jelen Pályázati kiírásnak,

b) aki az adott évi pályázatkiírást megelőző évben nyújtott önkormányzati támogatással:

– nem számolt el határidőre vagy

– a pénzügyi támogatást – a képviselő-testület előzetes hozzájárulás nélkül – a jóváhagyott céltól eltérően használja fel, illetve nem használta fel.

4. A pályázatokat a Képviselő-testület 2024. áprilisi rendes ülésén bírálja el, a pályázat eredményéről 5 munkanapon belül írásban értesíti a nyertes pályázókat a pályázatban megjelölt elektronikus, illetve ennek hiányában postai címen.

5. A pályázat elbírálásának szempontjai:

a)       a pályázó csatolta-e a jelen rendeletben előírt dokumentumokat,

b)      a pályázó a korábban kapott támogatási összegről az elszámolást benyújtotta-e,

c)       a támogatásban részesítendő cél megfelel-e a Rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységeknek,

d)      vállalt feladatai ellátása során nagy létszámú részvételre lehet számítani

e)       milyen szintű helyi, kistérségi vagy nemzetközi együttműködés valósul meg a pályázat kapcsán,

f)       a pályázó megjelölt programja kapcsolódik-e az önkormányzat céljaihoz, éves esemény naptárához.

g) a pályázónak rendelkezésére álló és ténylegesen a pályázott tevékenységre fordított saját forrás mértéke.

6. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló teljes (éves) keret 500.000,- Ft. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a rendelkezésre álló forrás és a támogatási feltételeknek megfelelő pályázatok számának figyelembe vételével az igényeltnél alacsonyabb támogatási összeget határozzon meg. Amennyiben az igényelt és a megítélt támogatás összege jelentősen eltér, a pályázónak jogában áll elállni a pályázattól, amennyiben a pályázatban vállalt feladatot nem tudja ellátni.

A támogatási döntés alapján, a nyertes pályázóval támogatási szerződést köt az önkormányzat.

A szerződés aláírását követően egyösszegű támogatási előleg kerül folyósításra, amely összeget elszámolási kötelezettség terhel, azonban az véglegesen – visszafizetési kötelezettség nélkül – nyújtott támogatásnak minősül.

A nyertes pályázónak a támogatás felhasználásáról készült pénzügyi és szakmai beszámolót a Csobánkai Polgármesteri Hivatalba (Csobánka , Fő út 1) kell benyújtania legkésőbb a támogatás folyósítását követő év január 31-ig a támogatási szerződésben meghatározott formában.

A pályázók és a nyertesek névsora, valamint a támogatás összege a „Csobánkai Hírlevélben” és az önkormányzat honlapján közzétételre kerül.

A pályázati adatlap a www.csobanka.hu honlapról letölthető, vagy a Polgármesteri Hivatal titkárságán átvehető.

Pályázni az alább letölthető adatlapok kitöltésével, illetve a Rendeletben előírt igazolások benyújtásával lehet:

Pályázati adatlap

I. Nyilatkozat

II. Nyilatkozat – Átláthatósági nyilatkozat

Közzétételi kérelem

31/2013. (X.21.) önkormányzati rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről