Ajánlattételi felhívásokHirdetményekHírekPályázatok

Pályázati felhívás – Csobánkai Hírlevél

Csobánka Község Önkormányzata pályázatot hirdet a Csobánkai Hírlevél felelős szerkesztői és kiadói feladatainak ellátására

1. A pályázat célja:

az önkormányzat által alapított Csobánkai Hírlevél című havi laphoz kapcsolódó felelős szerkesztői, kiadói és terjesztői feladatok ellátásának biztosítása.

2. Megjelenésre vonatkozó adatok:

Példányszám:1300 pld/lapszám0

Formátum: A/4 méret, 4+4 szín, 80-90g műnyomó papír, irkafűzve

Terjedelem: 8 oldal/lapszám

A megjelenés gyakorisága: évi 10 db 8 oldalas és 1 db nyári 16 oldalas lapszám

3. Ellátandó feladatok

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2020 (II.13.) önkormányzati határozatával elfogadott Csobánkai Hírlevél helyi lap szerkesztésének és kiadásának irányelvei és a 183/2021 (IX.30.) önkormányzati határozatával elfogadott Csobánka Község Kommunikációs Alapjai-val összhangban.

Szerkesztői feladatok: az újság tartalmának összeállítása a 4. pontban megfogalmazott elvárások alapján.

Nyomdai munkák: a pályázat nyertese önállóan vagy partner bevonásával látja el a feladatot.

Terjesztés: a pályázat nyertese önállóan vagy partner bevonásával látja el a feladatot.

Kiadói feladatok: a jogszabályi előírásoknak való folyamatos megfelelés biztosítása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a pályázó vállalja online felület és közösségi média felületek működtetését, valamit a testületi és pénzügyi bizottsági üléseken videofelvétel rögzítését és közzétételét.

4. Tartalmi elvárások és egyéb kötelezettségek:

– objektív tájékoztatás

– helyi értékek közvetítése

  • folyamatos tájékoztatás az önkormányzat munkájáról, a testületi és bizottsági ülések fontosabb eseményeiről
  • beszámolók a település kulturális és sport eseményeiről
  • beszámolók a település oktatási, egészségügyi, intézményeinek eseményeiről
  • beszámolók településen működő egyházak eseményeiről
  • beszámolók településen működő civil szervezetek, önszerveződő körök eseményeiről
  • lakosság bevonása a tartalomszolgáltatásba (lakosság által írt cikkek megjelentetése)

5. Jelentkezőkkel szemben támasztott követelmények:

– szakmai tapasztalat bemutatása;

–  koncepció csatolása, melyben röviden vázolja elképzeléseit az újság vizuális megjelenésével és tartalmával kapcsolatban;

–  minta-újság elkészítése;

6. A pályázathoz csatolni kell:

– a felelős szerkesztő személyes adatait, szakmai önéletrajzát;

– a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat másolatát;

– a felolvasólapot;

– a minta-újságot;

– az árajánlatot.

7. A szerződés időtartama:

A nyertes pályázóval határozott idejű, legkésőbb 2024. december 31. napjáig tartó – szerződés kerül aláírásra. A szerződés mindkét fél részéről 3 hónapos határidővel írásban felmondható.

Pénzügyi teljesítés havonta egyszer, minden hónap 10. napjáig benyújtott számla alapján, átutalással, 8 napos határidővel történik.

Az ajánlati összeg egy hónapra vetítve kerüljön meghatározásra fix összegben, mely összeg vis maior (extra infláció, stb.) esetén módosítható. Az újság szerkesztőjét az ajánlati összegen felül megilleti a reklámokból befolyó bevétel is.

8. A pályázat benyújtása:

Az ajánlatot írásban és lezárt borítékban, egy eredeti és egy másolati példányban kérjük benyújtani. A borítékon kizárólag a „Csobánkai Hírlevél pályázat” felirat szerepelhet. 

A pályázatot 2023. május 18. 12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal titkárságán (2014 Csobánka Fő út 1.) lehet leadni. A postai, vagy elektronikus úton benyújtott pályázatok beérkezési határideje ugyanezen időpont. Elektronikus úton a CSOBONK azonosítójú KRID: 750008172 azonosítójú hivatali kapura küldhető meg.

A pályázati határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen.

9. A pályázat elbírálása:

– érvénytelen az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak;

– az elbírálás szempontjai: ajánlati ár 50%, minőség 50%;

– a pályázat elbírálásánál előnyt jelent az újságírói végzettség;

– az érvényes pályázatot benyújtók személyes meghallgatására a pénzügyi bizottság és a képviselő-testület ülésén kerül sor

– a pályázat elbírálása legkésőbb a 2023. május hónapi rendes képviselő-testületi ülésen történik;

– a szerződéskötés tervezett időpontja: a testületi ülést követően

– a pályázókat írásban értesítjük az eredményről.

– az Önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázattal kapcsolatos további információ a +36 26 520 020 telefonszámon vagy a polgarmesterihivatal@csobanka.hu email címen kérhető.

A pályázati kiírás mellékletei:

A páláyzat pdf formátumban letölthető innen.