Ajánlattételi felhívásokHirdetményekHírekPályázatok

Pályázati felhívás a Csobánkai Hírlevél szerkesztői és kiadói feladataira

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Csobánka Község Önkormányzata pályázatot hirdet a Csobánkai Hírlevél felelős szerkesztői és kiadói feladatainak ellátására

1. A pályázat célja:

az önkormányzat által alapított Csobánkai Hírlevél című havi laphoz kapcsolódó felelős szerkesztői, kiadói és terjesztői feladatok ellátásának biztosítása.

2. Megjelenésre vonatkozó adatok:

Példányszám:1300 pld/lapszám0

Formátum: A/4 méret, 4+4 szín, 80-90g műnyomó papír, irkafűzve

Terjedelem: 8 oldal/lapszám

A megjelenés gyakorisága: évi 10 db 8 oldalas és 1 db nyári 16 oldalas lapszám

3. Ellátandó feladatok

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2020 (II.13.) önkormányzati határozatával elfogadott Csobánkai Hírlevél helyi lap szerkesztésének és kiadásának irányelvei és a 183/2021 (IX.30.) önkormányzati határozatával elfogadott Csobánka Község Kommunikációs Alapjai-val összhangban:

Szerkesztői feladatok: az újság tartalmának összeállítása a 4. pontban megfogalmazott elvárások alapján.

Online és közösségi média felületének működtetése: Hírek, aktualitások és képviselő-testületi ülésösszefoglalók online médiában megjelentetése.

Nyomdai munkák: a pályázat nyertese önállóan vagy partner bevonásával látja el a feladatot.

Kiadói feladatok: a jogszabályi előírásoknak való folyamatos megfelelés biztosítása.

4. Tartalmi elvárások és egyéb kötelezettségek:

– objektív tájékoztatás

– helyi értékek közvetítése

  • folyamatos tájékoztatás az önkormányzat munkájáról, a testületi és bizottsági ülések fontosabb eseményeiről
  • beszámolók a település kulturális és sport eseményeiről
  • beszámolók a település oktatási, egészségügyi, intézményeinek eseményeiről
  • beszámolók településen működő egyházak eseményeiről
  • beszámolók településen működő civil szervezetek, önszerveződő körök eseményeiről
  • lakosság bevonása a tartalomszolgáltatásba (lakosság által írt cikkek megjelentetése)

5. Jelentkezőkkel szemben támasztott követelmények:

– szakmai tapasztalat bemutatása;

–  koncepció csatolása, melyben röviden vázolja elképzeléseit az újság vizuális megjelenésével és tartalmával kapcsolatban;

–  minta-újság elkészítése;

6. A pályázathoz csatolni kell:

– a felelős szerkesztő személyes adatait, szakmai önéletrajzát;

– a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat másolatát;

– a felolvasólapot;

– a minta-újságot;

– az árajánlatot.

7. A szerződés időtartama:

A nyertes pályázóval határozott idejű, legkésőbb 2024. december 31. napjáig tartó – szerződés kerül aláírásra. A szerződés mindkét fél részéről 3 hónapos határidővel írásban felmondható.

Pénzügyi teljesítés havonta egyszer, minden hónap 10. napjáig benyújtott számla alapján, átutalással, 8 napos határidővel történik.

Az ajánlati összeg egy hónapra vetítve kerüljön meghatározásra fix összegben, amely összeg vis maior (extra infláció, stb.) esetén módosítható. Az újság szerkesztőjét az ajánlati összegen felül megilleti a reklámokból befolyó bevétel is.

8. A pályázat benyújtása:

Az ajánlatot írásban és lezárt borítékban, egy eredeti és egy másolati példányban kérjük benyújtani. A borítékon kizárólag a „Csobánkai Hírlevél pályázat” felirat szerepelhet.

A pályázatot 2023. szeptember 5. 16.00 óráig a Polgármesteri Hivatal titkárságán (2014 Csobánka Fő út 1.) lehet leadni. A postai, vagy elektronikus úton benyújtott pályázatok beérkezési határideje ugyanezen időpont.

Elektronikus úton a CSOBONK azonosítójú KRID: 750008172 azonosítójú hivatali kapura küldhető meg. A pályázati határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen.

9. A pályázat elbírálása:

– érvénytelen az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak;

– az elbírálás szempontjai: ajánlati ár 50%, minőség 50%;

– a pályázat elbírálásánál előnyt jelent az újságírói végzettség;

– Ajánlatkérő a beszerzési eljárás során versenytárgyalást tart.


A versenytárgyalás menete

1. A tárgyalás arra irányul, hogy Ajánlatkérő a számára legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést.

2. A tárgyalás során a beszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy

a) az pályázati felhívásban közölt feltételek olyan jelentős mértékben módosulnak vagy egészülnek ki, amely torzítja a versenyt vagy sérti a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét, különösen, ha az új feltételek ismerete alapvetően befolyásolhatta volna az érdekelt gazdasági szereplők arra vonatkozó döntését, hogy a beszerzési eljárásban tudnak-e ajánlatot tenni, vagy a változás következtében valamelyik ajánlattevő nem lenne képes a tárgyalás befejezésével végleges ajánlatot tenni,

b) az értékelés szempontjai vagy módszere változna,

c) az ajánlatkérő által meghatározott minimumkövetelmények változzanak.

3. A pályázati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott, ajánlati kötöttséget nem eredményező első ajánlat (a továbbiakban: alapajánlat) vonatkozásában az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az megfelel-e a felhívásban meghatározott feltételeknek.

4. Ajánlatkérő a tárgyalásokat csak azokkal az ajánlattevőkkel kezdi meg, amely ajánlattevők alapajánlata adott esetben a hiánypótlást, illetve felvilágosítást követően – a szakmai ajánlat esetleges hiányaitól, hiányosságaitól eltekintve – megfelel a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek. Ezen Ajánlattevőket Ajánlatkérő értesíti a tárgyalás időpontjáról és helyszínéről, valamint adott esetben további információkat is küld.

5. Ajánlatkérő a tárgyalások során a pályázati felhívásban meghatározott feltételekről tárgyal az ajánlattevőkkel. A tárgyaláson az ajánlati ár kivételével ajánlattevők mindenre tehetnek javaslatot.

A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a tárgyalás során azon szerződéses feltételeket, melyről megállapodás született.

6. Ajánlatkérő a tárgyalásokat tervezetten az ajánlattevők együttes részvételével tartja. Ajánlatkérő Ajánlattevőkkel tervezetten egy fordulóban tárgyal.

7. Ajánlatkérő az ajánlattevőktől a műszaki és szerződéses feltételekről szóló tárgyalások lezárását követően módosított ajánlatot kér.

8. A módosított ajánlatban az ajánlattevők az eljárásban alkalmazott értékelési szempont szerinti vállalásaikat teszik meg, mely vállalásokat az alapajánlatukban foglaltakhoz képest bármely irányban módosíthatják, vagy fenntarthatják.

9. Ajánlatkérő a módosított ajánlat alapján hozza meg a beszerzési eljárás eredményéről a döntést.

– a pályázat elbírálása legkésőbb a 2023. szeptember hónapi rendes képviselő-testületi ülésen történik;

– a szerződéskötés tervezett időpontja: a testületi ülést követően

– a pályázókat írásban értesítjük az eredményről.

– az Önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.


A pályázattal kapcsolatos további információ a +36 26 320 020 telefonszámon vagy a polgarmesterihivatal@csobanka.hu email címen kérhető.


A pályázati kiírás mellékletei: