HírekPályázatok

Módosult a benyújtási határidő a civil közösségek támogatására kiírt pályázati felhívásban

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 54/2023 (IV.17.) önkormányzati határozatával a civil szervezetek támogatására kiírt pályázat benyújtási határidejét 2023. április 23. napjára módosította. A támogatást igénylő civil szervezetek ezen a héten még be tudják nyújtani kérelmüket az alábbi kiírás szerint.

Pályázati kiírás
 a csobánkai önszerveződő közösségek támogatására
2023. I. forduló

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 32/2013. (X.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján pályázatot hirdet a községben működő önszerveződő közösségek

2023. évi közösségi célokat szolgáló rendezvényei, programjai pénzügyi támogatására.

A pályázni a pályázati kiíráshoz csatolt adatlapok kitöltésével, illetve a Rendeletben előírt igazolások benyújtásával lehet.

1. A pályázatnak tartalmaznia kell:

a)       a pályázó adatait (nevét, székhelyének címét),
b)      a pályázó pályázati kiíráshoz csatolt nyilatkozatait,
c)       a bírósági bejegyzési okirat másolatát,
d)      azon program, rendezvény (továbbiakban: tevékenyég), amelyet közcélú tevékenységként az kíván látni, pályázni tevékenységenként külön – külön kell (kivéve a rendszeresen ismétlődő programot).
e)       a tevékenység várható pénzügyi kiadásait, az önkormányzattól igényelt pénzügyi támogatás összegét, ütemezését, saját erő mértékét.
f)       a tevékenység végzésért felelős személy megnevezését és elérhetőségét,
g)       a tevékenység által érintett, illetve a várhatóan résztvevő csobánkai lakosok számát, ennek hiányában egyéb a tevékenységet jellemző, mérhető mutatószám ismertetését.

2. A pályázatok benyújtási határideje:   2023. április 23.

A pályázat benyújtható:                      
személyesen a Csobánkai Polgármesteri Hivatal titkárságán ügyfélfogadási időben,
hivatali kapun keresztül (KRID: CSOBONK – 750008172), illetve
postai úton a 2014 Csobánka Fő út 1. címre.

Kiíró a pályázati eljárás során egyszeri, 8 napon belüli hiánypótlási lehetőséget biztosít. A hiánypótlásra a Csobánkai Polgármesteri Hivatal, a hiányzó dokumentumok pontos megjelölésével írásban szólítja fel a pályázót.

3. Érdemi bírálat nélkül kerül elutasításra az a pályázó,
a) akinek a pályázata nem felel meg a Rendeletben meghatározottaknak, illetve a jelen Pályázati kiírásnak,
b) aki az adott évi pályázatkiírást megelőző évben nyújtott önkormányzati támogatással:
– nem számolt el határidőre vagy
– a pénzügyi támogatást – a képviselő-testület előzetes hozzájárulás nélkül – a jóváhagyott céltól eltérően használja fel, illetve nem használta fel.

4. A pályázatokat a Képviselő-testület 2023. áprilisi rendes ülésén bírálja el, a pályázat eredményéről 5 munkanapon belül írásban értesíti a nyertes pályázókat a pályázatban megjelölt elektronikus, illetve ennek hiányában postai címen.

5. A pályázat elbírálásának szempontjai:
a)       a pályázó csatolta-e a jelen rendeletben előírt dokumentumokat,
b)      a pályázó a korábban kapott támogatási összegről az elszámolást benyújtotta-e,
c)       a támogatásban részesítendő cél megfelel-e a Rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységeknek,
d)      vállalt feladatai ellátása során nagy létszámú részvételre lehet számítani
e)       milyen szintű helyi, kistérségi vagy nemzetközi együttműködés valósul meg a pályázat kapcsán,
f)       a pályázó megjelölt programja kapcsolódik-e az önkormányzat céljaihoz, éves esemény naptárához.
g) a pályázónak rendelkezésére álló és ténylegesen a pályázott tevékenységre fordított saját forrás mértéke.

6. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló teljes (éves) keret 500.000,- Ft. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a rendelkezésre álló forrás és a támogatási feltételeknek megfelelő pályázatok számának figyelembe vételével az igényeltnél alacsonyabb támogatási összeget határozzon meg. Amennyiben az igényelt és a megítélt támogatás összege jelentősen eltér, a pályázónak jogában áll elállni a pályázattól, amennyiben a pályázatban vállalt feladatot nem tudja ellátni.

A támogatási döntés alapján, a nyertes pályázóval támogatási szerződést köt az önkormányzat.

A szerződés aláírását követően egyösszegű támogatási előleg kerül folyósításra, amely összeget elszámolási kötelezettség terhel, azonban az véglegesen – visszafizetési kötelezettség nélkül – nyújtott támogatásnak minősül.

A nyertes pályázónak a támogatás felhasználásáról készült pénzügyi és szakmai beszámolót a Csobánkai Polgármesteri Hivatalba (Csobánka , Fő út 1) kell benyújtania legkésőbb a támogatás folyósítását követő év január 31-ig a támogatási szerződésben meghatározott formában.

A pályázók és a nyertesek névsora, valamint a támogatás összege a „Csobánkai Hírlevélben” és az önkormányzat honlapján közzétételre kerül.

A pályázati adatlap a www.csobanka.hu honlapról letölthető, vagy a Polgármesteri Hivatal titkárságán átvehető.

Pályázni az alább letölthető adatlapok kitöltésével, illetve a Rendeletben előírt igazolások benyújtásával lehet:

Pályázati adatlap

I. Nyilatkozat

II. Nyilatkozat – Átláthatósági nyilatkozat

Közzétételi kérelem

31/2013. (X.21.) önkormányzati rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről