HírekIngatlan

Pályázat Csobánka 262 helyrajzi számú ingatlanra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

I./ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TÁRGYA

 1. Csobánka Község Önkormányzata (székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1.). a továbbiakban: Ajánlatkérő) Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 15.§ (6) bekezdése és 23.§ b) pontja alapján
 2.  A képviselő-testület 116/2023. (X.5.) számú önkormányzati határozatával döntött a kizárólagos 1/1 tulajdonában álló 2014 Csobánka, Verőfény utca 9, 262 helyrajzi szám alatti, belterületi ingatlana (a továbbiakban: ingatlan) értékesítéséről
 3. Az ingatlan értékesítése nyilvánosan meghirdetett versenytárgyalás útján történik az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére.[1]

II./ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FELTÉTELEI

a pályázat kiírójaCsobánka Község Önkormányzata (székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1.
a pályázat célja, jellegea pályázat célja az ingatlan értékesítése; a pályázat jellege nyilvános.
a pályázat tárgyaCsobánka belterület 262 helyrajzi számon felvett, a természetben 2014 Csobánka, Verőfény utca 9. szám alatti ingatlan
az Ingatlanra vonatkozó adatokaz ingatlan területe: 4.195 m2az ingatlan helye, jellege: kivett, beépítetlen területaz ingatlan HÉSZ besorolása: Lke3 lakóövezetaz ingatlan közműellátottsága: elektromos áram a telekhatáron az ingatlan jelenlegi állapotában kerül értékesítésre
az Ingatlan minimális vételáraaz ingatlan minimális vételárát a Pályázat Kiírója 57.700.000, -Ft, azaz Ötvenhétmillió-hétszázezer forint összegben határozza meg. A minimális vételár meghatározása a Pilis-Dunakanyar Ingatlaniroda által készített és 2023. február 21. napján kelt ingatlan-forgalmi szakvélemény alapul vételével került meghatározásra.
az elidegenítés feltételei, a fizetési mód– az ingatlan tulajdonjogát az Önkormányzat per-, teher- és igénymentesen ruházza át a nyertes ajánlattevő részére; – az ingatlan szabályozási vonallal érintett. Telekalakítása vagy építési szándék esetén a szabályozási vonal áthelyezése miatti Szabályozási Terv módosítás és a telekalakítás költsége az ajánlattevőt terheli – az adásvételi szerződés megkötésére a nyertes ajánlattevő kihirdetését követő 15 napon belül kerül sor; – az Önkormányzat a kellékszavatossági felelősségét az ingatlan tekintetében kizárja; – a vételár kifizetése banki átutalással történik az önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11742087-15393678-00000000 számú bankszámlaszámára történő átutalással; – a nyertes ajánlattevő által az Ingatlan teljes vételárának kifizetésére vállalt határidő legkésőbb a szerződéskötéstől számított 30. nap.
az ajánlatok benyújtásának helye, módja és pontos időpontja

az ajánlatokat az ajánlattevők az Önkormányzat székhelyén (2014 Csobánka Fő út 1.), papír alapon, 2 db eredeti példányban, lezárt borítékban 2023. november 6. napján 14:00 óráig nyújthatják be. A borítékon fel kell tüntetni, hogy: „Csobánka belterület 262 hrsz vételi ajánlat”
az ajánlat tartalmaajánlattevő nagykorú cselekvőképes természetes személy, vagy cégjegyzékbe bejegyzett jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság lehet; az ajánlatnak tartalmaznia kell: – az ajánlattevő nevét, lakóhelyét (székhelyét, cégjegyzékszámát), telefonszámát, e-mail címét, – a megajánlott vételár vagy ellenszolgáltatás összegét, – az ajánlat pénzügyi feltételeit, a fizetés módját, – a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására vonatkozó nyilatkozatokat, – a pályázati biztosíték megfizetésére vonatkozó igazolást, – amennyiben az ajánlatot jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági szervezet nyújtja be, az ajánlathoz kötelező csatolni: – a képviseletére jogosult személy 30 napnál nem régebbi közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, – a jogi személy cégkivonatát valamint – az ajánlattevő tevékenységének rövid bemutatását.
a pályázattal kapcsolatos adatok, információk szolgáltatásának helyea Pályázati Felhívással összefüggésben további információt a 06-26-320-020-as telefonszámon, illetve személyesen Csobánka Község Önkormányzat székhelyén lehet kérni ügyfélfogadási időben (hétfőtől 8:30-16:00 között, szerdán 8:30-18:00 között),  Csobánka község polgármesterétől. Helyszíni megtekintésre 2023. október 16-án 14:00 órakor van lehetőség, előzetes bejelentkezés alapján. Jelentkezni a polgarmesterihivatal@csobanka.hu e-mail címen lehet az ajánlattevő megnevezésével.
a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogaaz Ajánlatkérő (érvényes ajánlatok esetében is) fenntartja magának azt a jogot, hogy a versenyeztetést annak bármely szakaszában indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa és egyik ajánlattevővel se kössön szerződést.
a pályázati biztosíték megjelölése, rendelkezésre bocsátásának határideje és módja,  Az ajánlattevő az ajánlat benyújtásnak véghatáridőpontjáig 2.885.000.-Ft, azaz Kettőmillió-nyolcszáznyolcvanötezer forint ajánlati biztosítékot köteles megfizetni az Önkormányzat részére az Önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11742087-15393678-00000000 számú bankszámlaszámára történő átutalással. Az utalási közleményben fel kell tüntetni ajánlatkérő nevét, és a „Csobánka 262. hrsz. pályázati biztosíték” szövegezést. Az ajánlati biztosíték összege akkor tekinthető határidőben megfizetettnek, ha az ajánlattételi határidő, azaz 2023. november 6. napján 14:00 óráig az Önkormányzat megadott bankszámláján jóváírásra került. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlati biztosíték megfizetésére vonatkozó kötelezettségnek nem tesz eleget, az ajánlata érvénytelen. A biztosítékot az ajánlat érvénytelenségének, a pályázat, vagy az adott ajánlat eredménytelensége megállapítása esetén 3 munkanapon belül az Önkormányzat az ajánlattevőnek visszafizeti. Nem jár vissza a biztosíték, ha a kiírás szerint a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, továbbá akkor sem, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható, vagy az érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.      
az ajánlatok felbontásának helye és időpontja  az ajánlatok felbontására 2023. november 6. napján 15:00 órakor kerül sor Csobánka Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Csobánka Fő út 1. sz alatti tárgyalójában. Az ajánlatok bontása nyilvános. A nyilvános bontáson a kiíró képviselője (képviselői), a kiíró által meghívott személyek, valamint az ajánlattevők, illetve meghatalmazottjaik vehetnek részt.
Az ajánlatok nyilvános felbontásakor a jelenlevőkkel ismertetni kell az ajánlattevők nevét, székhelyét (lakóhelyét), az értékelés alapjául szolgáló rész-szempontokat.
az ajánlatok elbírálásának menete és szempontrendszere  Az ajánlatok a felbontást követően összesítésre kerülnek. Az ajánlatok elbírálásának szempontrendszere: az összességében legelőnyösebb ajánlat alapján kerül meghatározásra a nyertes ajánlattevő. A pályázatra benyújtott ajánlatokat a Képviselő-testület által meghatalmazott értékelési bizottság értékeli. A bizottság értékelési tevékenységét jegyzőkönyvben rögzíti, amelynek tartalmazni kell: a lebonyolítás rövid ismertetését,a beérkezett ajánlatok számát, az ajánlatok rövid ismertetését, összefoglalását, az értékelés főbb szempontjait, az ajánlatokkal kapcsolatos véleményeket, a javasolt legkedvezőbb ajánlat indokait, a pályázati eljárás eredményének összefoglaló értékelését, az első helyre javasolt pályázat megjelölését, valamint a többi ajánlat rangsorolását.
az eredményhirdetés módja, helye, ideje,  Az értékelést követően az eredményhirdetésre az Önkormányzat soron következő rendes képviselő-testületi ülésén sor, amelyre a pályázók az ülést megelőző 5 nappal írásban meghívást kapnak.
egyéb, a kiíró által lényegesnek ítélt feltétel  – ajánlattevők konzorciumban nem indulhatnak; – az ajánlattevő a vételár 10%-nak megfelelő mértékű foglalót köteles fizetni az adásvételi szerződés megkötésekor. A foglaló összegébe az ajánlati biztosíték összege beszámít; – az ajánlattevő ajánlati kötöttségét a pályázat benyújtási határidejétől számított 60 napig köteles fenntartani, erről az ajánlatban nyilatkoznia kell; – az ingatlan tulajdonszerzésével kapcsolatban felmerülő költségeket pl.: (illeték, földhivatali eljárás díja, ügyvédi vagy közjegyzői költség) a nyertes ajánlattevő viseli; – az ajánlathoz csatolni kell: jogi személy ajánlattevő esetén átláthatósági nyilatkozatot és igazolást a köztartozásmentességről,adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat, – az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződés kötelező eleme a nemzeti vagyonról szóló törvényalapján az államot elővásárlási jog illeti meg. [2] – az adásvételi szerződésben a vevő köteles saját költségére vállalni az ingatlanon található hulladék elszállítását/ártalmatlanítását, valamint a terep rendezését.  Erre vonatkozóan az ajánlatkérő (eladó) a felelősségét, illetve erre vonatkozóan a kötelezettségét kizárja.

Pályázat érvényességére és eredményességére vonatkozó tájékoztatás:

Eredményes a pályázat, ha a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelő egy vagy több érvényes ajánlat érkezett.

Érvénytelen a pályázat, ha:

 1. a kiírásban meghatározott határidő után nyújtották be,
 2. a biztosítékot az ajánlattevő nem bocsátotta, vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta a kiíró rendelkezésére,
 3. az ajánlattevő az árat nem egyértelműen határozta meg,
 4. a megajánlott vételár/ellenérték a kikiáltási ár alatt van,
 5. ha az ajánlattevő nem tett kötelező erejű jognyilatkozatot az ajánlatával kapcsolatban,
 6. ha az ajánlattevő nem vállalt ajánlati kötöttséget,
 7. az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban, valamint a jelen eljárási rendbe foglaltaknak.

Eredménytelen a pályázat, ha:

 1. a pályázatra nem nyújtottak be érvényes ajánlatot,
 2. a benyújtott pályázatot egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek,
 3. a kiíró eredménytelennek nyilvánítja.

[1] A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 13. (1) bekezdése, valamint az Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2019. (III.29.) rendelet 15. § (2) bekezdése alapján a 25.000.000 Ft értékhatárt meghaladó ingatlan esetén

[2] a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény – 14. §  (2) Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén – a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel – az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Ezen jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az épület tulajdonosának a földre, illetve a föld tulajdonosának az épületre fennálló elővásárlási jogát megelőzően illeti meg.