Hírek

Ingatlanok előtti közterületi növényzet, vízelvezető árkok karbantartása

A legutóbbi közmeghallgatáson ismét szóba került az ingatlanok előtti közterületi növényzet, a közterületre kilógó növényzet és a vízelvezető árkok karbantartásának témája, valamint az ingatlanok tulajdonosainak ezzel kapcsolatos tennivalóira vonatkozó kérdések. A válaszok a település környezetének védelmére hozott rendelkezések között, és a közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletben találhatóak meg.

Csobánka Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete határozza meg a település környezetének védelmére hozott rendelkezéseket. A rendelet 3. § (1), (2) és (3) bekezdései szerint a magántulajdonban lévő ingatlan tulajdonosának kötelessége a járdán lévő gaz kiirtása és a közterületre kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése, hogy a gyalogos közlekedést, a forgalombiztonsághoz szükséges kilátást biztosítsa, valamint, hogy a telefon- és elektromos vezetékeket ne veszélyeztesse.

3. § (1) bekezdés értelmében köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterületamely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed. Ha a gyalogosközlekedés célját szolgáló útterület nincs felismerhetően elkülönítve a járműforgalom céljára szolgáló útterülettől, ott a tisztántartási kötelezettség szempontjából az ingatlan mentén lévő 1,0 m széles területsávot kell járdának tekinteni. Ha a járda területén szilárd útburkolattal ellátott területrész mellett az útszegélyig még üres füves rész vagy virágos sáv vagy fűbeton is van, az egész területet a járdához tartozónak kell tekinteni.

A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki Csobánka község Önkormányzata képviselő-testületének 26/2013. (IX.17.) közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelete 17. § (1) bekezdésében foglaltaknak nem tesz eleget, miszerint:

Az ingatlan tulajdonosa vagy használója köteles:

  1. az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant megművelni, rendben tartani, gyomtól, gaztól rendszeresen megtisztítani, szakszerű gyomirtással a gyom- és allergén növényektől mentesen tartani,
  2. az ingatlana és az ingatlan előtti járda tisztántartásáról (hó eltakarításáról, síkosság-mentesítéséről) gondoskodni,
  3. az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt megtisztítani, a csapadékvíz zavartalan lefolyását (az árkot benövő növényzettől való megtisztítása, a belekerült hulladékok eltávolítása, a csapadékvíz akadálymentes elfolyásának elősegítésére) biztosítani,
  4. a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán valamint mellette az úttest széléig nőtt gazt irtani, a fás szárú növények kezeléséről gondoskodni.

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás megvalósítása 200 000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról, gondozásáról, általános jellegű takarításáról az önkormányzat település-karbantartásért felelős munkatársai gondoskodnak.

Kérjük a lakosokat, hogy kötelezettségüknek a település rendezettségének érdekében tegyenek eleget!