Hírek

FELKÉRÉS TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2020. (X. 23.) önkormányzati rendelet 67. §-a alapján

2021. január 13. napjától 2021. január 22. napjáig

 

az alábbi rendelet módosításának véleményezését bocsátom társadalmi egyeztetésre:

 

a helyi kitüntető díjak és elismerések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló

23/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete

 

Csobánka Község Önkormányzata 2012-ben alakította át a helyi kitüntető díjak és elismerések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendeletét. A rendelet eredetileg tartalmazta a díszpolgári elismerés posztumusz adományozhatóságát, amely rendelkezés 2018. július 2. napjával hatályon kívül lett helyezve.  A módosítás indokolatlanul szűkíti azt a személyi kört, akiket a képviselő-testület – akár haláluk után is – a díszpolgári címre érdemessé nyilváníthat.

Jelen rendeletmódosítás a díszpolgári cím posztumusz adományozhatóságát „állítja vissza” és kiveszi továbbá azt a kötöttséget, hogy a díjat csak minden év augusztus 20-i ünnepség keretei között lehet átadni. A javaslat az átadás időpontjának meghatározását a mindenkori testületre ruházza. A díszsírhely igénybevételének lehetőségét célszerű a hozzátartozók döntésére bízni.

A rendeletmódosítással érintett részek a következők:

 1. Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi kitüntető díjak és elismerések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 23/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) a díszpolgári cím adományozhatóságának körében jelenleg így szabályoz:

1. §

 • Csobánka Község Önkormányzata község érdekében végzett munka elismerésére 1992. évben „Csobánka Község Díszpolgára” címet (a továbbiakban: díszpolgári cím) alapított. A díszpolgári cím annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak adományozható, akik
 • Csobánka község fejlődéséért kiemelkedően dolgoztak, társalmi, gazdasági, tudományos és művészeti területen maradandó alkotásaikkal különösképpen segítették a község lakosságának előrehaladását,
 • kimagasló munkásságukkal közvetetten járultak hozzá Csobánka fejlődéséhez, tekintélyének növeléséhez,
 • életművükkel hazánk és más népek társadalmi, gazdasági, szellemei művelődését, a nemzetközi békét, a kultúrát, a sportot, az emberiség egyetemes értékeit tiszteletre méltóan szolgálták.
 • Évente legfeljebb egy díszpolgári cím adományozató
 • A díszpolgári címmel kitüntetett személynek a polgármester – külön erre a célra készített – díszpolgári oklevelet és plakettet ad át.
 • A díszpolgári plakett 8 cm átmérőjű, kör alakú sárgaréz érme, melyen gravírozással az előlap felső körívében „CSOBÁNKA”felirat, a középső részében borostyán fűzérével körülövezve Csobánka község címere, a körív alsó részében „DÍSZPOLGÁRA” felirat látható.
 • A díszpolgári oklevél A/4-es méretű a község címerével díszített, bőrkötésben elhelyezett, papíranyagú oklevél, amely tartalmazza:
 • a kitüntetett nevét,
 • az adományozó testületi határozat számát és keltét,
 • a polgármester aláírását és Csobánka község díszpecsétjét.
 • 1 Hatályát vesztette

Ezen bekezdés a követkőképpen módosul:

1. § a helyi kitüntető díjak és elismerések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 23/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A díszpolgári cím elhunyt személy részére történő adományozásakor, a plakettet és az oklevelet az elhunyt közeli hozzátartozójának kell átadni.“

 1. A díszsírhely igénybevételére vonatkozóan a R. 3. §-a jelenleg így szabályoz:

3. §

 • Csobánka község díszpolgára a Képviselő-testület és a község lakossága megkülönböztetett tiszteletét és megbecsülését élvezi, a cím adományázásától kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint megilletik a (2) bekezdésben meghatározott kiváltságok.
 • A díszpolgárt megillető kiváltságok:
 • tanácskozási joggal részt vehet a Képviselő-testület ülésein,
 • hivatalos minden Csobánka Község Önkormányzat által rendezett ünnepségre,
 • elhalálozásakor az önkormányzat ingyenes díszsírhelyet biztosít számára,
 • külön döntés alapján felkérhető a községet képviselő delegáció tagjának.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogosultságok gyakorlásának biztosításáért a polgármester felelős.

Ezen bekezdés a követkőképpen módosul:

2. § A R. 3. § (2) bekezdése c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ c) elhalálozásakor – az eltemettető kívánsága szerint – az önkormányzat ingyenes díszsírhelyet biztosít számára”

 1. A díszpolgári cím átadásának időpontjára vonatkozóan a R. jelenleg így szabályoz

5. §

 • A díszpolgári cím és a „Csobánkáért Díj” adományozásáról Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, zárt ülésen minősített többséggel elfogadott határozatával. A kitüntetésekről szóló javaslatot a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.
 • A kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek:
 • a Képviselő-testület tagjai,
 • a Képviselő-testület bizottsága,
 • Csobánka község polgárai,
 • Csobánka Nemzetiségi Önkormányzata,
 • a községben működő önszerveződő közösségek.
 • Az írásos javaslatot a polgármesternek kell írásban benyújtani minden év május 31. napjáig. A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy nevét, a részletes indokolást, valamint a javaslattevő(k) nevét. Az adományozásnál csak a megadott határidőig és írásban leadott javaslatokat lehet figyelembe venni.
 •  A kitüntetést augusztus 20-a alkalmából megrendezett községi ünnepségen a polgármester adja át. 
 • A kitüntetés tényét és a kitüntetett nevét a polgármester a helyi médiában és Csobánka község honlapján nyilvánosságra hozza.

Ezen bekezdés a követkőképpen módosul:

3. § A R. 5. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A kitüntetést a Képviselő-testület által meghatározott időpontban, ünnepélyes keretek között a polgármester adja át.“


1 Megállapította: 7/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelet 1. §                                  Hatálytalan: 2018. június 2.

A következő linkeken elérhető a helyi rendelet, illetve a módosító rendelet tervezete:

A helyi kitüntető díjak és elismerések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 23/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete

A helyi kitüntető díjak és elismerések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 23/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet

Felkérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a rendelet módosításával kapcsolatos véleményeket elektronikus úton a jegyzo@csobanka.hu email címre, hivatali kapun a KRID:300124332 azonosítószámon a Csobánkai Polgármesteri hivatalnak, vagy postai úton a Csobánkai Polgármesteri Hivatal 2014 Csobánka, Fő út 1. címre küldjék meg a fenti határidőig.

  dr. Imre Gábor s.k.

      jegyző

Felkérés társadalmi egyeztetésre – pdf