ÁllásajánlatokHírek

Álláspályázat műszaki, hatósági ügyintéző munkakör betöltésére

Csobánkai Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet
Műszaki, hatósági ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2014 Csobánka, Fő út 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. r. 1. sz. mellékletének 32. sorszámú Településfejlesztési és településüzemeltetési feladatok ellátására I. vagy II. besorolási osztályban előírt képesítés megléte.

Ellátandó feladatok:
Ellátja a közlekedési, vízügyi igazgatással, továbbá a településrendezéssel- és fejlesztéssel kapcsolatos hatósági és szolgáltató feladatokat. Szervezi és irányítja az önkormányzati kezelésű utak, létesítmények rendszeres karbantartási feladatait. Az önkormányzat éves költségvetésében település-, és ingatlan-karbantartásra előirányzott költségkeretek terhére elbírálásra előkészíti a kiviteli ajánlatokat, ellenőrzi a munkálatok elvégzését.
Közreműködik az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos műszaki előkészítésben és megvalósításban.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Településfejlesztési és -rendezési, valamint településüzemeltetési és hatósági feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Közszolgálati Szabályzat és a 10 %-os illetménykiegészítést megállapító Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012. (VII. 3.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés, a fentebb hivatkozott 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet I. sz. melléklet 32. pontjában előírt képesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés,
 • Közigazgatási alap-, vagy szakvizsga megléte.
 • A közigazgatásban a munkakör szerinti munkakörben megszerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. mellékletének megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,
  • iskolai és szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolatai,
  • motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baranyai Mária pénzügyi ügyintéző nyújt, a 06-26-320-020/14 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Csobánkai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2014 Csobánka, Fő út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01/1917-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: Műszaki ügyintéző.
 • Elektronikus úton dr. Imre Gábor jegyző részére a jegyzo@csobanka.hu e-mail címen keresztül
 • Személyesen: dr. Imre Gábor jegyző, Pest megye, 2014 Csobánka, Fő út 1. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltatói jogkör gyakorlója az érvényes pályázatok közül szakmai szempontok alapján választja ki a személyes meghallgatáson résztvevőket. Kizárásra kerülnek a pályázati eljárásból azon pályázók, akik nem felelnek meg a pályázati feltételeknek, nem csatolják a szükséges iratokat, továbbá késve adják postára pályázatukat. A pályázat nyertese telefonon kap értesítést, míg az eredménytelenül pályázók e-mailben kerülnek kiértesítésre. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy érvényes pályázat sem köt munkaszerződést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.csobanka.hu
Csobánka község hirdetőtáblái
Csobánkai Hírlevél