Ajánlattételi felhívásokHírek

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS – VEKOP-6.1.1-21 – Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése, Csobánka 2 csoportszobás bölcsőde tervezése

A verseny tisztaságát, valamint a beszállítók esélyegyenlőségét biztosítva ez úton kíván ajánlatot kérni Önöktől az alábbiak szerint:

1. Ajánlatkérő

Törzskönyvi azonosító szám (PIR):730974
Elnevezés:CSOBÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Székhely:2014 Csobánka, Fő út 1.
Adószám:15730978-1-13
KSH statisztikai számjel:15730978-8411-321-13
Képviseli:VÖLGYES JÓZSEF polgármester
Megye:Pest megye

2. A BESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA

Közbeszerzési értékhatár alatti, nyílt közzététel útján és egyidejűleg saját kezdeményezésre ajánlattevők közvetlen felkérésével, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XIV. fejezete szerint.

3. A BESZERZÉS TÁGYA, MENNYISÉGE

Beszerzés tárgya:

Ajánlatkérő a VEKOP-6.1.1-21 kódszámú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” tárgyú felhívás keretében a „VEKOP-6.1.1-21 – Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése, Csobánka 2 csoportszobás bölcsőde tervezése” tárgyban beszerzési eljárást folytat le az eljárást megindító felhívásban és a további beszerzési dokumentumokban foglaltak szerint, melynek célja az új bölcsődei intézmény tervezőjének kiválasztása, és vele vállalkozási szerződés megkötése.

Beszerzés mennyisége:

A projekt keretében 28 férőhelyes 429,84 m2-es bölcsőde kerülne felépítésre, alagsori szinttel, játszóudvarral és terasszal, melynek terveit az eljárásban kiválasztandó Tervező készíti el. A projekt részletes követelményeit a beszerzési eljárásban kiadott tervezési program, illetve a VEKOP-6.1.1-pályázati felhívás tartalmazza.

4. TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE/TELJESÍTÉS IDŐTARTAMA

Főbb teljesítési határidők:

 • Az építési engedélyezési tervdokumentáció szállításának határideje 2021.09.30. napja.
 • A kivitelezési tervdokumentáció szállítási határideje 2021.11.30.
 • Véghatáridő 2021.11.30. napja.

A részletes teljesítési határidőket és szerződési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

5. TELJESÍTÉS HELYE:

A tervezendő intézményi épület helye: 2014 Csobánka, Szalóky Sándor utca, belterület 623/1 és 623/2  hrsz. ingatlanok, vagy azok összevonásával létrejövő ingatlan.

A tervek leszállításának helye: Ajánlatkérő székhelye (2014 Csobánka, Fő út 1.)

6. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel történik, banki átutalással.

Ajánlatkérő a beszerzést VEKOP-6.1.1-21 azonosító számú felhívásra benyújtott nyertes pályázata alapján létrehozandó projektből finanszírozza utófinanszírozással.

A támogatás uniós forrású, vissza nem térítendő, intenzitása az adott projekt elszámolható költségének 100%-a.

Ajánlatkérő részszámlázás lehetőségét biztosítja.

A részletes fizetési feltételeket a szerződés tartalmazza.

7. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

nettó ajánlati ár részszempontsúlyszám
1. Tervezési feladat: engedélyezési tervdokumentáció készítése40
2. Tervezési feladat: kiviteli tervdokumentáció készítése55
3. Építésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban bírálóbizottsági tagság ellátása1
4. Tervezői művezetés (várhatóan 4 mérnöknap)2
5. Szerzői jogok átalánydíja2

Ajánlatkérő a sorbarendezés módszerével értékel, a legalacsonyabb árú megajánlást tekinti a legkedvezőbbnek, és a legkedvezőbb érvényes megajánlást tevővel köt szerződést azzal, hogy a Ptk. 6:74. §-ában foglalt jogával érve fenntartja a jogot arra, hogy a nyertessel ne kössön szerződést.

8. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY

Alkalmas ajánlattevő, ha a felhívás kiküldését/közzétételét megelőző legfeljebb 6 évben megkezdett, de megelőző három évben befejezett tervezési szerződést teljesített, melynek eredményeként engedélyes és kiviteli tervet szállított le, és a teljesítése szerződésszerű.

A megtervezett épületnek legalább az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

 • közoktatás/köznevelési/egészségügyi/szociális célú intézmény,
 • amelyben megtervezésre került legalább 1 csoportszoba/tanterem/feladatellátó egység.

Ajánlattevő a referencia megfelelőségéről a melléklet szerinti nyilatkozat minta valóságnak megfelelő kitöltésével és benyújtásával nyilatkozik.

8. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE

Az ajánlatot magyar nyelven kell az Ajánlattevőknek benyújtania.

9. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ

Ajánlattételi határidő időpontja: 2021. év június hónap 10. nap 10 óra 00 perc

Ajánlatkérő a székhelyén az ajánlattételi határidőben beérkezett ajánlatok bontásáról jegyzőkönyvet készít és ajánlattevőknek megküldi elektronikus úton.

A bontáson ajánlattevők képviselői, megbízottai részt vehetnek.

10. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG IDŐTARTAMA

Az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését megtagadja.

11. EGYÉB INFORMÁCIÓ

A) Az ajánlatot papír alapon, cégszerűen aláírva személyesen vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig az Ajánlatkérő 1. pontban megjelölt kapcsolattartójához. Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani, feltüntetve rajta az eljárás tárgyát, és hogy

”AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐIG NEM BONTHATÓ!”

A postai úton megküldött ajánlatoknak is oda kell érniük az ajánlattételi határidőig Ajánlatkérőhöz.

B) Az ajánlat részeként az alábbi nyilatkozatokat és igazolásokat kell benyújtani (letölthető a lap alján):

 • felolvasólap (1. melléklet)
 • ártáblázat (2. melléklet)
 • ajánlati nyilatkozat (3. melléklet)
 • referencia nyilatkozat (4. melléklet)
 • aláírási címpéldány vagy aláírásminta

C) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie.

D) Ajánlatkérő a 9. pontban megállapított, illetve adott esetben meghosszabbított ajánlattételi határidő lejártáig felhívását visszavonhatja.

E) Eredménytelen a beszerzési eljárás ha:

 • nem nyújtottak be árajánlatot;
 • az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az árajánlatkérésben foglalt feltételeknek;
 • az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek;
 • az Árajánlatot tevő árajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbt. szerinti közbeszerzési értékhatárt;
 • egyik Árajánlatot tevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb Árajánlatot tevő sem tett megfelelő árajánlatot, figyelemmel az Árajánlatot kérőnek a beszerzés tárgyára fordítható előirányzata összegére, és az árajánlat fedezetére vállalt fizetési kötelezettség kiegészítése nem biztosított;
 • egyéb módon nem felel meg az árajánlati felhívásban, vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

F) Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban biztosítja kiegészítő tájékoztatás kérését, a bírálati szakban pedig hiánypótlás lehetőségét. Hiánypótlás vagy felvilágosítás kérés nélkül érvénytelen az az ajánlat, mely nem tartalmaz felolvasólapot, vagy a felolvasólap nem tartalmaz megajánlást.

12. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA

2021. 05. 28.

13. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

Az intézményi épülettel kapcsolatos elvárásokat a tervezői program tartalmazza.

Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja továbbá a koncepciótervet és a műszaki leírást. (Alább letölthető pdf-ben)

Aláírt ajánlattételi felhívás – tervezési program – szerződéstervez

Bölcsőde látványterv

Bölcsőde műszaki leírás

Bölcsőde tervezés – 1-2-3-4. sz. melléklet