Ajánlattételi felhívásokHírek

Ajánlattételi felhívás – természetvédelmi rendelet

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Csobánka Község természetvédelmi rendeletének és a helyi jelentőségű természetvédelmi területek természetvédelmi kezelési terveinek elkészítésére

Csobánka Község Önkormányzata a verseny tisztaságát, valamint a beszállítók esélyegyenlőségét biztosítva ez úton kíván ajánlatot kérni, az alábbiak szerint:

1. A BESZERZŐ ADATAI

Csobánka Község Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő), 2014 Csobánka Fő út 1.

2. A BESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA

Nyilvános eljárás hirdetményi közzététellel, és minimum 3 potenciális piaci szereplő közvetlen felkérésével.

3. A BESZERZÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE

Csobánka Község természetvédelmi rendeletének és ennek mellékleteként a helyi jelentőségű természetvédelmi területek természetvédelmi kezelési terveinek elkészítésére, a 12. pontban részletezett specifikációval.

4. A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE/TELJESÍTÉS IDŐTARTAMA

A teljesítés határideje az Ajánlattevő által ajánlott, de legfeljebb a szerződéskötéstől számított 90. nap.

5. A TELJESÍTÉS HELYE:

Az Ajánlatkérő hivatalos helyisége.

6. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő az ellenértéket a nyertes Ajánlattevő által – a teljesítés igazolását követően – a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételét követően átutalással teljesíti, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül.

7. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA

Ajánlatkérő az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján bírálja el. Az elbírálási részszempontjai a következők:

Rész-szempontSúlyszám
Ajánlati ár (sa)70
Teljesítési határidő (st)30

Az ajánlatok fenti tartalmi elemeinek értékelése során adott pontszám legkedvezőbb ajánlati árat tartalmazó (legolcsóbb) érvényes ajánlat esetében 100, a legkedvezőtlenebb (legdrágább) 1 pont.

A legrövidebb teljesítési határidő 100, a leghosszabb 1 pont. Abszolút értékelés lineáris függvény alapján, egész számra kerekítve az alábbiak szerint.

Az ajánlati ár esetében:

ahol:

Ra                 az ajánlati ár részpontszáma

Amax           a legmagasabb ajánlati ár (Ft)

Amin            a legalacsonyabb ajánlati ár (Ft)

Ai                  az aktuális ajánlati ár (Ft)

A teljesítési határidő esetében:

ahol:

Rt                  a teljesítési határidő részpontszáma

Tmax            a leghosszabb teljesítési határidő (nap)

Tmin             a leghosszabb teljesítési határidő (nap)

Ti                   az aktuális teljesítési határidő (nap)

Az összpontszám a fenti bírálati részszempontok alapján kiosztott súlyozott pontszámok összegeként, egész számra kerekítve adódik, az alábbi képlet szerint.

ahol

R             az összpontszám

A nyertes ajánlat a fentiek szerinti legmagasabb összpontszámra értékelt ajánlat.

Amennyiben több ajánlat is ugyanazt a legmagasabb összpontszámot éri el, az Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (5) bekezdése szerint jár el.

 8. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE

Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani.

9. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ

Az ajánlattételi határidő időpontja: 2023. október hónap 2. napja 12 óra 00 perc.

10. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG IDŐTARTAMA

Az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését megtagadja.

11. EGYÉB INFORMÁCIÓ

A) Az ajánlatot cégszerűen aláírva, személyesen, postán vagy elektronikus úton (hivatali kapu: CSOBONK) kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.

B) Az ajánlat részeként az alábbi nyilatkozatokat és igazolásokat kell benyújtani:

 • szakmai jogosultság igazolása;
 • átláthatósági nyilatkozat, és
 • hozzájáruló nyilatkozat az adatkezeléshez.

C) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot ajánlattevő viseli.

D) Az Ajánlatkérő a 9. pontban megállapított, illetve a meghosszabbított ajánlattételi határidő lejártáig felhívását visszavonhatja.

E) Eredménytelen a beszerzési eljárás, ha:

 • nem nyújtottak be árajánlatot;
 • az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az árajánlatkérésben foglalt feltételeknek;
 • az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek;
 • az Árajánlatot tevő árajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbt. szerinti közbeszerzési értékhatárt;
 • egyik Árajánlatot tevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb Árajánlatot tevő sem tett megfelelő árajánlatot, figyelemmel az Árajánlatot kérőnek a beszerzés tárgyára fordítható előirányzata összegére, és az árajánlat fedezetére vállalt fizetési kötelezettség kiegészítése nem biztosított;
 • egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

12. SPECIFIKÁCIÓ

Az Ajánlattevő a természetvédelmi rendeletet a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény szerint készíti elő.

Az Ajánlattevő elkészíti a természetvédelmi rendeletet megalapozó szakmai dokumentációt, és javaslatot tesz a Csobánka Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 10/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 3. függelékében megjelölt helyi jelentőségű természetvédelmi területek védetté nyilvánítására. A HÉSZ javaslat szerint a helyi jelentőségű természetvédelmi területek és értékek az alábbiak.

HELYI JELENTŐSÉGŰ VÉDETT TERMÉSZETI EMLÉKEK

Magyar névLatin névdbTörzs-átmérő / korona átmérő (cm/m)Hely, hrsz
CsertölgyQuercus cerris170/143009*, 0241/2
Kocsányos tölgyQuercus robur130/83009*, 0241/2
Platán facsoportPlatanus occidentalis870-100603
Nagylevelű hársTilia platyphyllos170/13Béke út 13/A
Idős fenyőkPinus sp. facsoport 50/12szerb temető
Korai juhar fasorAcer platanoides 40/9köztemető
EperfaMorus alba180/12Táncsics-Bem u.
DiófaJuglans regia170/13szerb templom
VadgesztenyeAesculus hippocastanum250/9Szerb tér

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK

TípusNév/címHrsz.
Milleniumi Hétvezér ParkBorony utca406/153
Ybl-villa egykori kertjeFőút, Diófa köz, Áfonya utca551, 605/1, 605/2
Margit-ligeti kastély parkjaFő út602
Hubertusz-kápolna környezeteFő út593
Dera- és Kovácsi-patak és környezete 0245/2, 306/1, 404
Szerb ortodox templom kertjeVörösvári út587
Római katolikus templom kertjeVörösvári út 11.21
CserkészparkFő út603

EGYEDI TÁJÉRTÉKEK

 • Fából készült prés
 • Függőhíd
 • Feszület a Szentkúthoz vezető út mentén
 • Mária szobor a Szentkúthoz vezető út mentén
 • Faluvégi kereszt

Az Ajánlattevő a helyi védelemre javasolt területek esetében a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 3/2008. (II. 5.) KvVM rendeletben foglaltak szerint – a természetvédelmi rendeletet mellékleteként – elkészíti a természetvédelmi kezelési terveket.

Az Ajánlattevő elvégzi a természetvédelmi rendelet és a természetvédelmi kezelési tervek egyeztetését, véleményeztetését a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervvel

Csobánka, 2023. szeptember   14.-n

Völgyes József polgármester

Letölthető ajánlattételi felhívás