Ajánlattételi felhívásokHírek

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Rovar- és rágcsálóirtás átfogó kezelés végrehajtása Csobánka Község Önkormányzat fenntartásában álló intézményeire

1. A BESZERZŐ ADATAI

Csobánka Község Önkormányzata

2014 Csobánka, Fő út 1.

Email: polgarmesterihivatal@csobanka.hu

KRID: 300124332

2.A BESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA

Közbeszerzési értékhatár alatti, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XIV. fejezete szerint, Csobánka Község Önkormányzatának és intézményeinek, valamint a Csobánkai Polgármesteri Hivatalnak a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseinek rendjéről szóló szabályzata alapján.

3. A BESZERZÉS TÁGYA, MENNYISÉGE

Tárgy:                  

      1. Közterületi rágcsálómentesítés

      Csobánka község közigazgatási területén átfogó kezelés végrehajtása a 13. pontban részletezettek szerint évi négy alkalommal.

      2. Rovar- és rágcsálóirtás átfogó kezelés végrehajtása Csobánka Község Önkormányzat fenntartásában álló intézményeire a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998 (VI. 3.) NM rendelet 4. számú melléklete szerint évi két alkalommal a 13. pontban részletezettek szerint.

4. TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE/TELJESÍTÉS IDŐTARTAMA

2021. április 1. – 2022. március 31.-ig tartó határozott idejű szerződés keretében.

5. TELJESÍTÉS HELYE:

A 13. pontban részletezettek szerint.

6. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő az ellenértéket a nyertes Ajánlattevő által – a teljesítés igazolását követően – a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételét követően átutalással teljesíti, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül.

7. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA

Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli az ajánlatokat. Az értékelési szempontok a következők:

RészszempontSúlyszám
Ajánlattételi ár80
Referencia20

Az értékelés módszere:

Az értékelés minden résszempont esetén lineáris arányosítással történik.

A pontszámok megadása: az egyes részszempontok értékelésekor a legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális pontszámot, a legkedvezőtlenebb a minimális pontszámot.

Ajánlatkérő számára az 1. részszempont esetén kisebb, a 2. részszempont esetén a nagyobb értékű vállalás a kedvezőbb.

Az egyes részszempontok adott pontszámokat az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorozva, valamennyi részszempontra kiterjedően összeadásra kerülnek. Törtek esetén Ajánlatkérő a pontszámokat két tizedesjegyre kerekíti.

8. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE

Az ajánlatot magyar nyelven kell az Ajánlattevőknek benyújtania.

9. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ

Ajánlattételi határidő időpontja: 2021. év március hónap 22. nap 10 óra 00 perc

10. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG IDŐTARTAMA

Az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy érvényes ajánlattételi eljárás esetén is megtagadja a szerződés megkötését.

11. EGYÉB INFORMÁCIÓ

A) Az ajánlatot cégszerűen aláírva személyesen, vagy elektronikus úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig az 1. pontban meghatározott Ajánlatkérő részére. A pályázattal kapcsolatosan egyéb információ a Csobánkai Polgármesteri Hivatalban, Imre Zsuzsanna igazgatási ügyintézőnél kérhető. Cím: 2014 Csobánka, Fő út 1., tel: 06/26-320-020/7. mellék, elektronikus úton: imre.zsuzsanna@csobanka.hu.

B) Az ajánlat részeként az alábbi dokumentumokat, nyilatkozatokat és igazolásokat kell benyújtani

• átláthatósági nyilatkozat,

• nyilatkozat arról, hogy Ajánlattevő a feladat elvégzéséhez szükséges engedélyekkel rendelkezik (az engedélyek másolata mellékletként csatolandó), továbbá, hogy a személyi és tárgyi feltételek rendelkezésére állnak,

• szerződés tervezet.

C) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie.

D) Ajánlatkérő a 9. pontban megállapított, illetve adott esetben meghosszabbított ajánlattételi határidő lejártáig felhívását visszavonhatja.

E) Eredménytelen a beszerzési eljárás ha:

  • nem nyújtottak be árajánlatot;
  • az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az árajánlatkérésben foglalt feltételeknek;
  • az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek;
  • az Árajánlatot tevő árajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbt. szerinti közbeszerzési értékhatárt;
  • egyik Árajánlatot tevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb Árajánlatot tevő sem tett megfelelő árajánlatot, figyelemmel az Árajánlatot kérőnek a beszerzés tárgyára fordítható előirányzata összegére, és az árajánlat fedezetére vállalt fizetési kötelezettség kiegészítése nem biztosított;
  • egyéb módon nem felel meg az árajánlati felhívásban, vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

12. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA

2021. év március hónap 5. nap

13. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

      3.1. pont esetében:

Csobánka község közigazgatási területén a Pataksor utca – Híd utca – Béke út – Fő tér – Széchenyi utca – Rózsa utca – Kőfaragó utca – Tulipán utca – Szabadsághegy utca – Dózsa György utca – Plandics tér – Petőfi Sándor utca által határolt közterületeken, valamint a Múzsa utca – Diófa utca – Mogyorófa utca közterületeken és a felsorolt területeken lévő gócpontokra. Gócpontok a lakossági bejelentés alapján meghatározott magáningatlanok.

Ajánlattevő gondoskodik a megfelelő minőségű, véralvadásgátló – hatóanyagú csalétek és azok kihelyezésére szolgáló eszközről, továbbá a felhasznált anyagok és az elhullott tetemek elszállításáról illetve szakszerű elhelyezéséről.

      3.2. pont esetében:

                – Borostyán Természetvédő Óvoda és tálalókonyha

                (45 m2 tálalókonyha + 540 m2 egyéb épület)

                – Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola Csobánkai Tagiskolája tálalókonyha

                (30 m2 tálalókonyha + 40 m2 tálalóhelyiség)

Völgyes József

polgármester

Letölthető Ajánlattételi felhívás