Ajánlattételi felhívásokHírek

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS – Engedélyes kiviteli útépítési és csapadékelvezetési tervdokumentáció elkészítésére

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Engedélyes kiviteli útépítési és csapadékelvezetési tervdokumentáció elkészítésére, Csobánka, Kápolna, Cinke, Panoráma, Dózsa György, Bartók Béla, Tulipán, Szalóky Sándor utcákra

A verseny tisztaságát, valamint a beszállítók esélyegyenlőségét biztosítva ez úton kíván ajánlatot kérni Önöktől az alábbiak szerint:

1. A BESZERZŐ ADATAI
Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1.)

2. A BESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA
Közbeszerzési értékhatár alatti, ajánlattevők közvetlen felkérésével, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XIV. fejezete szerint.

3. A BESZERZÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE
Engedélyes kiviteli útépítési, valamint csapadékvíz elvezetési tervdokumentáció elkészítése és engedélyeztetése Csobánka Kápolna, Cinke, Panoráma, Dózsa György, Bartók Béla, Tulipán és Szalóky utcákra a műszaki specifikáció szerint.

4. TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE/TELJESÍTÉS IDŐTARTAMA
Legkésőbb 2021. július 12. napja.

5. TELJESÍTÉS HELYE:
Polgármesteri Hivatal (2014 Csobánka, Fő út 1.)

6. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő az ellenértéket a nyertes Ajánlattevő által – a teljesítés igazolását követően – a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételét követően átutalással teljesíti, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül.

7. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA
Összességében legkedvezőbb ajánlat az ellenszolgáltatás fontossági tényezőkkel súlyozott eredménye alapján:

 • a tárgyi munkálatok elvégzésének a szerződéskötéstől számított határideje napban megadva (1-10 súlypont, ahol a maximum pontot a legrövidebb, napban megadott időtartam kapja; a minimum pontot a napban megadott leghosszabb időtartam kapja)
 • ajánlati ár (1-10 súlypont, ahol a maximum pontot a legalacsonyabb ajánlati ár, minimum pontot a legmagasabb ár kapja)

8. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE
Az ajánlatot magyar nyelven kell az Ajánlattevőknek benyújtania.

9. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ
Ajánlattételi határidő időpontja: 2021. április 26. napja 10 óra 00 perc

10. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG IDŐTARTAMA
Az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy érvényes ajánlattételi eljárás esetén is megtagadja a szerződés megkötését.

11. EGYÉB INFORMÁCIÓ
A) Az ajánlatot cégszerűen aláírva személyesen, postán vagy elektronikus úton kell benyújtani a polgarmesterihivatal@csobanka.hu email címre az ajánlattételi határidő lejártáig.
B) Az ajánlat részeként az alábbi nyilatkozatokat és igazolásokat kell benyújtani:
• átláthatósági nyilatkozat;
• referencia: minimum 3 db releváns, önkormányzati beruházásban megvalósult (legalább 200 m hosszú) út tervezése az elmúlt 5 évben;
• a tárgyi munkára vonatkozó szerződéstervezet, amely tartalmazza a tervek elkészítésének határidejét, szerkeszthető formátumban;
• K-ÉK tervezői jogosultság.
C) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie.
D) Ajánlatkérő a 9. pontban megállapított, illetve adott esetben meghosszabbított ajánlattételi határidő lejártáig felhívását visszavonhatja.
E) Eredménytelen a beszerzési eljárás, ha:
• nem nyújtottak be árajánlatot;
• az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az árajánlatkérésben foglalt feltételeknek;
• az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek;
• az Árajánlatot tevő árajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbt. szerinti közbeszerzési értékhatárt;
• egyik Árajánlatot tevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb Árajánlatot tevő sem tett megfelelő árajánlatot, figyelemmel az Árajánlatot kérőnek a beszerzés tárgyára fordítható előirányzata összegére, és az árajánlat fedezetére vállalt fizetési kötelezettség kiegészítése nem biztosított;
• egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

13. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ
Az Ajánlattevő által elvégzett helyszíni felmérés alapján készített Tervdokumentáció, melynek részei:

 • geodéziai felmérés
 • geológiai, geotechnikai vizsgálatok, teherbíró képesség meghatározása
 • útügyi előírásoknak megfelelő engedélyes útterv (az ingatlanok kapubehajtóinak csatlakozási lehetőségének kialakításával)
 • vízjogi előírásoknak megfelelő engedélyes vízelvezetési terv
 • árazott és árazatlan költségvetés
 • közműegyeztetés
 • tulajdonosi hozzájárulások
 • amennyiben szükséges környezeti hatástanulmány

Tervezési program:

Kiszolgáló és lakóutakra vonatkozó előírásoknak megfelelő aszfalt burkolatú útpálya tervezése a geotechnikai vizsgálatok függvényében meghatározott útalappal, kétoldali süllyesztett szegéllyel (kiemelt vagy K szegély), kapubehajtó csatlakozási lehetőségeinek kialakításával.
Komplett csapadékvíz elvezető rendszer tervezése.

Kápolna utca:

 • hossz: 470 fm (Üdülők útja – Hubertusz utca között)
 • szélesség: ~ 3,5m – 4m

Panoráma utca:

 • hossz: 280 fm (Múzsa utca – Üdülők útja közötti szakasz)
 • szélesség: ~ 3,5m – 4m

Cinke utca:

 • hossz: 280 fm (Őzgida utca – Panoráma utca közötti szakasz)
 • szélesség: ~ 2,5m – 3m

Dózsa György utca:

 • hossz: 225 fm (Béke út – Gesztenye utca között)
 • szélesség: ~ 2,5m – 3,5m

Bartók Béla utca:

 • hossz: 260 fm (Szabadsághegy utcától)
 • szélesség: ~ 2m – 3m

Tulipán utca:

 • hossz: 127 fm (a Mária utcától)
 • szélesség: ~ 3m

Szalóky Sándor utca:

 • hossz: ~ 255 fm (Fő úttól)
 • szélesség: ~ 2,5m

Csobánka, 2021. április 14.


Völgyes József
polgármester

Letölthető ajánlattételi felhívás – Engedélyes kiviteli útépítési és csapadékelvezetési tervdokumentáció elkészítésére