Ajánlattételi felhívásokHírek

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Csobánka Rózsa utca 19. szám alatti szolgálati lakás felújításának generálkivitelezésére – beltéri munkálatok

 1. A BESZERZŐ ADATAI
  Csobánka Község Önkormányzata
  Cím: 2014 Csobánka, Fő út 1.
  Adószám: 15730978-1-13
  Kapcsolattartó:
  Név: Baranyai Mária
  Telefon: 06/303752073 (munkaidőben)
  E-mail: baranyai.maria@csobanka.hu

2. A BESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA
Közbeszerzési értékhatár alatti, ajánlattevők közvetlen felkérésével, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XIV. fejezete szerint.

3. A BESZERZÉS TÁGYA, MENNYISÉGE
Csobánka Község Önkormányzata tulajdonát képező, 2014 Csobánka, Rózsa utca 19. szám alatti szolgálati lakás felújításának generálkivitelezése, valamint a hozzájárulások beszerzése az ajánlattételi felhívást kiegészítő dokumentumok figyelembevételével.

4. TELJESÍTÉS/KIVITELEZÉS HATÁRIDEJE
Kivitelezésre rendelkezésre álló idő, befejezés időpontja: legkésőbb 2021. július 31. napja;
Szerződéskötés várható időpontja: 2021. április 10.
Munkaterület legkorábbi átvételének időpontja: 2021. április 10.

5. TELJESÍTÉS HELYE:
2014 Csobánka, Rózsa utca 19.

6. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő az ellenértéket a nyertes Ajánlattevő által – a teljesítés igazolását követően – a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételét követően átutalással teljesíti, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül.

7. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA
Összeségében legkedvezőbb ajánlat az ellenszolgáltatás fontossági tényezőkkel súlyozott eredménye alapján:
Az egyes részszempontokra adott pontszámok az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd az így kialakult súlyozott pontszámok ajánlatonként összeadásra kerülnek. A nyertes ajánlat a legmagasabb súlyozott összpontszámot kapott ajánlat. Ha több ajánlatnak azonos a kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül az összességében legelőnyösebbnek, amely alacsonyabb értékű ellenszolgáltatást tartalmaz; azonos ellenszolgáltatás esetében pedig az az ajánlat, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott részszempontok közül a legmagasabb súlyszámú részszempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott.
Az ajánlatok elbírálásánál az ajánlat alábbi elemei kerülnek értékelésre:

 • ajánlati ár (1-100 pont, ahol a maximum pontot a legalacsonyabb ajánlati ár, minimum pontot a legmagasabb ár kapja)

8. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE
Az ajánlatot magyar nyelven kell az Ajánlattevőknek benyújtania.

9. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ
Ajánlattételi határidő időpontja: 2021. március 31. napja 12 óra 00 perc

10. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG IDŐTARTAMA
Az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy érvényes ajánlattételi eljárás esetén is megtagadja a szerződés megkötését.

11. EGYÉB INFORMÁCIÓ
A) Az ajánlatot cégszerűen aláírva személyesen, postán vagy elektronikus úton kell benyújtani a polgarmesterihivatal@csobanka.hu, vagy a baranyai.maria@csobanka.hu email címre az ajánlattételi határidő lejártáig.

B) Ajánlatkérő egységárakon alapuló, a jelen ajánlattételi felhívás mellékletét képező árazatlan költségvetés szerint részletezett ajánlatot kér, melynek az Ajánlatadó különös szakmai felkészültségére alapozva tartalmaznia kell minden, az Ajánlatadó által a projekt megvalósításához szükségesnek ítélt közvetett és közvetlen költséget, munkadíjat, anyagköltséget, szállítási és anyagigazgatási, hulladék elszállítási, munkavédelmi, állagmegóvási, biztosítási, finanszírozási, dokumentálási, engedélyezési eljárási, irányítási stb. költségeket. Az ajánlatokat az ajánlatadáshoz megküldött excel formátumú költségvetés celláinak kitöltésével kérjük szerkeszthető formában visszaküldeni. Az excel fájl képleteket tartalmaz, csak az ajánlatadó megnevezését és az egységárak részt kell kitölteni. A költségvetésben szerepelnek mennyiségek. A mennyiségeket Ajánlatkérő számolta a projekt pénzügyi tervezése érdekében, melyet megoszt Ajánlattevővel, de azok helyességéért, teljességéért semmilyen felelősséget nem vállal.
A mennyiségek meghatározása, ellenőrzése Ajánlatadó felelőssége. Az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében a mennyiségi eltéréseket a táblázat alján, az ajánlatadói észrevételek blokkban kérjük szerepeltetni. Ugyanitt kérjük szerepeltetni azokat a tételeket, amelyek Ajánlatadó szerint esetleg hiányoznak a kiírásból.
C) Helyszíni bejárás lehetősége:
Helyszíni bejárás javasolt, mivel a megvalósíthatóság megítélése, a méretek ellenőrzése, az építéshelyszíni és organizációs körülmények, a kiírás műszaki teljeskörűségének vizsgálata az Ajánlatadó részéről így biztosítható. Helyszíni bejárásra előre egyeztetett időpontban, 2021. március 25-én és március 26-án van lehetőség.
D) Kérdésfeltevés módja és határideje
Kérdéseket írásban, a baranyai.maria@csobanka.hu e-mail címre elküldve lehet feltenni 2021. március 26-ig, melyet az Ajánlatkérő 2021. március 29-ig írásban megválaszol és a válaszokat a kérdésfeltevő megjelölése nélkül minden Ajánlatadónak megküld.
E) A cégszerűen aláírt, PDF formátumú ajánlat, részei, valamint a benyújtandó nyilatkozatok és igazolások listája:
• egyösszegű ajánlati ár;
• árazatlan költségkiírást Excel formátumban, árazott tartalommal;
• teljességi nyilatkozatot, mely szerint az Ajánlat, a tenderdokumentáció és a helyszín megismerésével, Ajánlatadó legjobb tudása és szakmai tapasztalata alapján teljes körűen tartalmaz minden költséget;
• nyilatkozat, az engedélyezi eljárások lefolytatásáról;
• a jelen dokumentációban szereplő kivitelezési határidő elfogadását;
• minimálisan 30 napos ajánlati kötöttséget;
• Ajánlattevő nyilatkozatát, mely szerint a kivitelezés időszakában biztosít 1 fő kapcsolattartót, aki a kivitelezési munkák irányításáért felelős, a helyszínen rendszeresen elérhető, és a munkát végzők felett irányítási, a munkafolyamatokkal kapcsolatban döntési jogkörrel bír;
• átláthatósági nyilatkozat PDF formátumban;
• a tárgyi munkára vonatkozó szerződéstervezet, word formátumban
F) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie.
G) Jelen előírás alvállalkozó bevonásával is teljesíthető, azonban az alvállalkozó teljesítésért Ajánlattevő, mint saját maga teljesítésért felel. Ajánlatkérő szerződés jogviszonyt azonban csak a fővállalkozóval köt és elszámolási jogviszonyt is csak a fővállalkozóval létesít. A teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókat az ajánlattételben Ajánlattevőnek fel kell sorolnia.
H) Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a 9. pontban megállapított, illetve adott esetben meghosszabbított ajánlattételi határidő lejártáig felhívását visszavonja, módosítsa azt, vagy a jelen ajánlatkéréssel azonos tartalmú új ajánlatkérést folytasson le, továbbá, hogy eredményes beszerzési eljárás ellenére ne valósítsa meg az adott beszerzést, és eltekintsen a szerződéskötéstől. Az ajánlatot benyújtók ajánlatuk benyújtásával tudomásul veszik, hogy az ajánlatkérés visszavonása, módosítása, új ajánlatkérés közzététele, valamint a meghirdetett tevékenység, vagy a szerződéskötés elmaradása miatt kártérítési, vagy megtérítési igénnyel nem léphetnek fel az Ajánlatkérővel szemben.
I). Közös ajánlat nem adható be.
J) Alternatív műszaki tartalmú ajánlat az alapajánlaton felül adható, ennek műszaki tartalmi és pénzügyi ismertetését a kísérőlevélben, vagy külön fájlban készített költségvetésben kérjük megadni.
K) Részajánlat nem adható.
L) Eredménytelen a beszerzési eljárás, ha:
• nem nyújtottak be árajánlatot;
• az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az árajánlatkérésben foglalt feltételeknek;
• az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek;
• egyik Árajánlatot tevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb Árajánlatot tevő sem tett megfelelő árajánlatot, figyelemmel az Árajánlatot kérőnek a beszerzés tárgyára fordítható előirányzata összegére, és az árajánlat fedezetére vállalt fizetési kötelezettség kiegészítése nem biztosított;
• egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
M) Eredménytelen az ajánlat, ha:
• az nem tartalmazza az Ajánlatkérő által elvárt kötelező elemeket;
• az árazatlan költségvetés bármely lapján üres sor szerepel;
• az Árajánlatot tevő árajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbt. szerinti közbeszerzési értékhatárt;
• az Ajánlattevő vagy alvállalkozója végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték;
• az Ajánlattevő az Ajánlatkérő által elrendelt bárminemű hiánypótlásnak az Ajánlattevő által meghatározott határidőben nem tesz eleget.

13. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ
A megrendelő elképzeléseinek megfelelően a mellékelt műleírás alapján, a Magyar Falu program keretében megvalósuló teljes körű felújításra kerül sor. Az ehhez kapcsolódó kiviteli terv, valamint az árazatlan költségbecslés az ajánlatok kiindulópontja, de azok műszaki tartalmával kapcsolatban ajánlatadó jól észrevehetően és elkülönítetten pontosítást, véleményeltérést fogalmazhat meg az ajánlatában.

Elvégzendő munkanemek:

 • Vakolás és rabicolás
 • Aljaztkészítés, hideg-és melegburkolatok,
 • Felületképzés, festés mázolás tapétázás korrózióvédelem,
 • Nyílászárók, bútor,
 • Épületvillamosság,
 • Épületgépészet, földgáz fűtés kiépítése, radiátorokkal, új kondenzációs kazánnal
  A szerződéskötés és a munkakezdés közötti időszakban Kivitelezőnek mintáztatnia kell minden a kivitelezés során felhasználásra, beépítésre kerülő anyagot, terméket és át kell adnia azok teljesítmény nyilatkozatait.

Csobánka, 2021. 03. 23.

Tisztelettel:


Völgyes József
polgármester

Melléklet:

műszaki leírás
tervezett alaprajz
árazatlan költségvetés

Letölthető aláírt ajánlattételi felhívás