Ajánlattételi felhívásokHírek

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS – Csobánka Község Önkormányzata kezelésében lévő úthálózat síkosság-mentesítési és hó eltakarítási feladatainak ellátására

1. A BESZERZŐ ADATAI

Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1.)

2.A BESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA

Közbeszerzési értékhatár alatti, ajánlattevők közvetlen felkérésével, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Kötelmi jog) XIV. fejezete szerint.

3. A BESZERZÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE

Csobánka Község Önkormányzatának kezelésében lévő belterületi úthálózat síkosság-mentesítési és hó eltakarítási feladatainak ellátása a csatolt téli üzemeltetési tervben szereplő közterületeken.

4. TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE/TELJESÍTÉS IDŐTARTAMA

Legkésőbb 2022. március 30. napja.

5. TELJESÍTÉS HELYE:

Csobánka település belterületi közútjai.

6. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

Ajánlatkérő az ellenértéket a nyertes Ajánlattevő által – a teljesítés igazolását követően – a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételét követően átutalással teljesíti, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül.

7.AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA

Összességében legkedvezőbb ajánlat az ellenszolgáltatás fontossági tényezőkkel súlyozott eredménye alapján:

 • hótolás, síkosságmentesítés díja (1-20 súlypont, ahol a maximum pontot a legalacsonyabb ajánlati ár, minimum pontot a legmagasabb ár kapja);
 • rendelkezésre állás alapdíja (1-35 súlypont, ahol a maximum pontot a legalacsonyabb összegű alapdíj, minimum pontot a legmagasabb összegű alapdíj kapja);
 • a síkosságmentesítés, hótolás megkezdésének időpontja a bejelentéstől számítva (1-45 súlypont, ahol a maximum pontot a legrövidebb, percben megadott időtartam kapja; a minimum pontot a percben megadott leghosszabb időtartam kapja)

Kettőnél több ajánlattevő esetén a súlyozott eredmény számítása az alábbi arányosítási módszerrel történik:

ahol

 • P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
 • Pmax: a pontskála felső határa
 • Pmin: a pontskála alsó határa
 • Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
 • Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
 • Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

Az ajánlatok értékelése a kapott súlyszámok összegének eredménye alapján történik.

8. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE

Az ajánlatot magyar nyelven kell az Ajánlattevőknek benyújtania.

9. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ

Ajánlattételi határidő időpontja: 2021. szeptember 20. napja 10 óra 30 perc

10. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG IDŐTARTAMA

Az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:74. § (2) bekezdése szerint ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy érvényes ajánlattételi eljárás esetén is megtagadja a szerződés megkötését a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó pályázóval szemben.

11. AZ AJÁNLAT TARTALMA

Ajánlattevőnek szükséges megadni, valamint csatolni a Csobánka Község Önkormányzatának kezelésében lévő belterületi úthálózat síkosság-mentesítési és hó eltakarítási feladatainak ellátása tekintetében

 1. a rendelkezésre álló munkagépek számát, típusát, a tolólapon a gumi vágóél hosszát, a gépek teljesítményét, szóróanyag kiszórására alkalmas tartály méretét, a gépjármű súlyát.
 2. a szolgáltatás árait az alábbiak szerint:
 3. rendelkezésre állás alapdíja (bruttó Ft/nap),
 4. hó tolás díja (bruttó Ft/üzemóra/gép)
 5. síkosság-mentesítés díja (bruttó Ft/üzemóra/gép)
 6. síkosság-mentesítő anyag (bruttó Ft/tonna)
 7. a felvonulás és síkosságmentesítési munkálatok megkezdésének legkorábbi időpontja az ajánlatkérő bejelentésétől számítva
 8. a síkosság-mentesítő anyag beszerzése külön megállapodás részét képezheti

12. EGYÉB INFORMÁCIÓ

A) Az ajánlatot cégszerűen aláírva személyesen, postán vagy elektronikus úton kell benyújtani a polgarmesterihivatal@csobanka.hu email címre az ajánlattételi határidő lejártáig.

B) Az ajánlat részeként az alábbi nyilatkozatokat és igazolásokat kell benyújtani:

átláthatósági nyilatkozat;

referencia;

• a tárgyi munkára vonatkozó szerződéstervezet szerkeszthető formátumban (word);

nyilatkozat, miszerint ajánlattevő rendelkezik minimum 2 db. egyidejűleg szóró-toló gépjárművel és ezek egyidejű működtetéséhez szükséges személyzettel is. Előnyt jelent a vezetőfülkéből vezérelt állítható szórásszélesség és szórás mennyiség.

C) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie.

D) Ajánlatkérő a 9. pontban megállapított, illetve adott esetben meghosszabbított ajánlattételi határidő lejártáig felhívását visszavonhatja.

E) Eredménytelen a beszerzési eljárás, ha:

 • nem nyújtottak be árajánlatot;
 • az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az árajánlatkérésben foglalt feltételeknek;
 • az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek;
 • az Árajánlatot tevő árajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbt. szerinti közbeszerzési értékhatárt;
 • egyik Árajánlatot tevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb Árajánlatot tevő sem tett megfelelő árajánlatot, figyelemmel az Árajánlatot kérőnek a beszerzés tárgyára fordítható előirányzata összegére, és az árajánlat fedezetére vállalt fizetési kötelezettség kiegészítése nem biztosított;
 • egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

A pályázattal kapcsolatosan egyéb információ, előzetes felmérésre időpont egyeztetés a Csobánkai Polgármesteri Hivatalban Márton Zsuzsa műszaki ügyintézőnél kérhető. Cím: 2014 Csobánka, Fő út 1., tel: 06/26-320-020/3. mellék, elektronikus úton: marton.zsuzsa@csobanka.hu

Csobánka, 2021. szeptember 15.

Völgyes József polgármester

Aláírt ajánlattételi felhívás

Téli üzemeltetési terv