Ajánlattételi felhívásokHírek

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS – Csobánka Község Német Nemzetiségi Önkormányzat által megpályázott nyílászáró cseréjének ellátására a 2014 Csobánka, Béke út 8. szám alatt található Nemzetiségek Házában

A verseny tisztaságát, valamint a beszállítók esélyegyenlőségét biztosítva ez úton kíván ajánlatot kérni Önöktől az alábbiak szerint:

1. A BESZERZŐ ADATAI

Csobánka Község Német Nemzetiségi Önkormányzat

2. A BESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA

Közbeszerzési értékhatár alatti, ajánlattevők közvetlen felkérésével, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XIV. fejezete szerint.

3. A BESZERZÉS TÁGYA, MENNYISÉGE

Tárgy: Nyílászáró csere az 1. számú mellékletben foglalt műszaki specifikációk szerint.

4. TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE/TELJESÍTÉS IDŐTARTAMA

2021.11.30.

5. TELJESÍTÉS HELYE:

2014 Csobánka, Béke út 8.

6. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő az ellenértéket a nyertes Ajánlattevő által – a teljesítés igazolását követően – a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételét követően átutalással teljesíti, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül.

7. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA

Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás[1]

8. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE

Az ajánlatot magyar nyelven kell az Ajánlattevőknek benyújtania.

9. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ

Ajánlattételi határidő időpontja: 2021. év 09. hónap 01. nap 12 óra 00 perc

10. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG IDŐTARTAMA

Az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését megtagadja.

11. EGYÉB INFORMÁCIÓ

A) Az ajánlatot cégszerűen aláírva személyesen vagy elektronikus úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig az Ajánlatkérő 1. pontban megjelölt kapcsolattartójához. Személyes benyújtás esetén az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani.

B) Az ajánlat részeként az alábbi nyilatkozatokat és igazolásokat kell benyújtani:

• átláthatósági nyilatkozat

C) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie.

D) Ajánlatkérő a 9. pontban megállapított, illetve adott esetben meghosszabbított ajánlattételi határidő lejártáig felhívását visszavonhatja.

E) Eredménytelen a beszerzési eljárás ha:

  • nem nyújtottak be árajánlatot;
  • az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az árajánlatkérésben foglalt feltételeknek;
  • az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek;
  • az Árajánlatot tevő árajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbt. szerinti közbeszerzési értékhatárt;
  • egyik Árajánlatot tevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb Árajánlatot tevő sem tett megfelelő árajánlatot, figyelemmel az Árajánlatot kérőnek a beszerzés tárgyára fordítható előirányzata összegére, és az árajánlat fedezetére vállalt fizetési kötelezettség kiegészítése nem biztosított;
  • egyéb módon nem felel meg az árajánlati felhívásban, vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

12. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA

2021. év 08. hónap 18. nap

13. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

A műszaki specifikációt az ajánlattételi felhívás elválaszthatatlan részét képző 1. számú melléklet tartalmazza (árazatlan költségvetés).

Tisztelettel:

Alvincz János

elnök


[1] összességében legkedvezőbb ajánlat is válaszható, de akkor minőségi értékelési szempontokat is meg kell határozni

Aláírt ajánlattételi felhívás