Ajánlattételi felhívásokHírek

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS – Csobánka Dera-patakot, Kovácsi-patakot átívelő, valamint a Fő téren álló gyalogos hidak felújítási munkálataira

1. A BESZERZŐ ADATAI

Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1.)

2.A BESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA

Közbeszerzési értékhatár alatti, ajánlattevők közvetlen felkérésével, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Kötelmi jog) XIV. fejezete szerint.

3. A BESZERZÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE

Az alábbi gyalogos hidak felújítási munkálatai:

– 404 helyrajzi számú Dera-vízfolyást átívelő, és a 610 és a 406/131 helyrajzi számú ingatlanokat összekötő,

– a 306/1 helyrajzi számú Kovácsi-patakot átívelő, egyben a 391/2, és a 405/2 helyrajzi számú ingatlanokat összekötő, valamint

– a Fő téren álló, 824 helyrajzi számú kivett vízfolyást (természetben: Dera-patak) átívelő híd.

4. TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE/TELJESÍTÉS IDŐTARTAMA

Legkésőbb 2022. május 15. napja.

5. TELJESÍTÉS HELYE:

2014 Csobánka, 404, 306/1, 824 helyrajzi számú ingatlanok.

6. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

Ajánlatkérő az ellenértéket a nyertes Ajánlattevő által – a teljesítés igazolását követően – a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételét követően átutalással teljesíti, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül.

7.AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

8. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE

Az ajánlatot magyar nyelven kell az Ajánlattevőknek benyújtania.

9. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ

Ajánlattételi határidő időpontja: 2021. szeptember 20. napja 9 óra 00 perc

10. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG IDŐTARTAMA

Az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:74. § (2) bekezdése szerint ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy érvényes ajánlattételi eljárás esetén is megtagadja a szerződés megkötését a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó pályázóval szemben.

11. EGYÉB INFORMÁCIÓ

A) Az ajánlatot cégszerűen aláírva személyesen, postán vagy elektronikus úton kell benyújtani a polgarmesterihivatal@csobanka.hu email címre az ajánlattételi határidő lejártáig.

B) Az ajánlat részeként az alábbi nyilatkozatokat és igazolásokat kell benyújtani:

átláthatósági nyilatkozat;

referencia: minimum 2 db releváns, önkormányzati beruházásban megvalósult gyalogos vagy közúti híd felújítása vagy építése;

• a tárgyi munkára vonatkozó szerződéstervezet szerkeszthető formátumban (word), amelyben a pályázó megjelölhet rövidebb vállalási időtartamot a kivitelezésre,

MV-KÉ műszaki vezetői jogosultság igazolása.

C) A beszerzés tárgyára vonatkozó egységes jótállás a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 1 év.

D) Vállalkozó önhibájából eredő késedelem esetén a vállalkozói díj 0,5% / nap díjat köteles fizetni, melynek felső határa a teljes nettó vállalkozói díj 10%-a.

E) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie.

F) Ajánlatkérő a 9. pontban megállapított, illetve adott esetben meghosszabbított ajánlattételi határidő lejártáig felhívását visszavonhatja.

G) Eredménytelen a beszerzési eljárás, ha:

  • nem nyújtottak be árajánlatot;
  • az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az árajánlatkérésben foglalt feltételeknek;
  • az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek;
  • az Árajánlatot tevő árajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbt. szerinti közbeszerzési értékhatárt;
  • egyik Árajánlatot tevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb Árajánlatot tevő sem tett megfelelő árajánlatot, figyelemmel az Árajánlatot kérőnek a beszerzés tárgyára fordítható előirányzata összegére, és az árajánlat fedezetére vállalt fizetési kötelezettség kiegészítése nem biztosított;
  • egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

12. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

A műszaki specifikációt a 404, valamint a 306/1 helyrajzi számú vízfolyásokat átívelő hidak esetében a felhívás elválaszthatatlan részét képező tervdokumentáció (műszaki leírás, statikai-, méret- és mennyiség számítások, tervlapok, árazatlan költségvetés) tartalmazza

A Fő téren álló gyalogos híd héjazatának és korlát szerkezetének felújítása, vált szükségessé.

A hidakhoz szükséges I gerendákat, és azok felületkezelését ajánlatkérő biztosítja.

Csobánka, 2021. szeptember 14.

Völgyes József polgármester

Aláírt ajánlattételi felhívás

Dera-patak gyalogoshíd tervek

Kovácsi-patak gyalogoshíd tervek