Ajánlattételi felhívásokHírek

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár helyiségeinek festésére

 1. A BESZERZŐ ADATAI
  Csobánka Község Önkormányzata (2014 Csobánka, Fő út 1.)
 2. A BESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA
  Közbeszerzési értékhatár alatti, ajánlattevők közvetlen felkérésével, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XIV. fejezete szerint.
 3. A BESZERZÉS TÁGYA, MENNYISÉGE
  Helyszíni felmérést követően a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár helyiségeinek festése, amelyből tisztasági (500 m2) illetve a falak előkésztésével (falfelületének javítása, glettelése) történő festése (1220 m2) összesen 1720 m2.
 4. TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE/TELJESÍTÉS IDŐTARTAMA
  Legkésőbb 2021. május 17. napja.
 5. TELJESÍTÉS HELYE:
  Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár (2014 Csobánka, Béke út 4.)
 6. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI
  Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő az ellenértéket a nyertes Ajánlattevő által – a teljesítés igazolását követően – a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételét követően átutalással teljesíti, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül.
 7. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA
  Összeségében legkedvezőbb ajánlat az ellenszolgáltatás fontossági tényezőkkel súlyozott eredménye alapján:
 • a tárgyi munkálatok elvégzésének a szerződéskötéstől számított határideje napban megadva (1-10 súlypont, ahol a maximum pontot a legrövidebb, napban megadott időtartam kapja; a minimum pontot a napban megadott leghosszabb időtartam kapja)
 • ajánlati ár (1-10 súlypont, ahol a maximum pontot a legalacsonyabb ajánlati ár, minimum pontot a legmagasabb ár kapja)

8. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE
Az ajánlatot magyar nyelven kell az Ajánlattevőknek benyújtania.

9. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ
Ajánlattételi határidő időpontja: 2021. március 31. napja 10 óra 00 perc

10. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG IDŐTARTAMA
Az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy érvényes ajánlattételi eljárás esetén is megtagadja a szerződés megkötését.

11. EGYÉB INFORMÁCIÓ
A) Az ajánlatot cégszerűen aláírva személyesen, postán vagy elektronikus úton kell benyújtani a polgarmesterihivatal@csobanka.hu email címre az ajánlattételi határidő lejártáig.
B) Az ajánlat részeként az alábbi nyilatkozatokat és igazolásokat kell benyújtani:
• átláthatósági nyilatkozat
• referencia
• a tárgyi munkára vonatkozó szerződéstervezet, amely tartalmazza a kivitelezés határidejét, szerkeszthető formátumban
• 433401 tevékenységi kör
C) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie.
D) Ajánlatkérő a 9. pontban megállapított, illetve adott esetben meghosszabbított ajánlattételi határidő lejártáig felhívását visszavonhatja.
E) Eredménytelen a beszerzési eljárás, ha:
• nem nyújtottak be árajánlatot;
• az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az árajánlatkérésben foglalt feltételeknek;
• az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek;
• az Árajánlatot tevő árajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbt. szerinti közbeszerzési értékhatárt;
• egyik Árajánlatot tevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb Árajánlatot tevő sem tett megfelelő árajánlatot, figyelemmel az Árajánlatot kérőnek a beszerzés tárgyára fordítható előirányzata összegére, és az árajánlat fedezetére vállalt fizetési kötelezettség kiegészítése nem biztosított;
• egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

13. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ
Helyszíni felmérés szükséges,

amelyet kérjük írásban jelezzen a polgarmesterihivatal@csobanka.hu e-mail címen.

Tisztelettel:
Völgyes József
polgármester

Letölthető aláírt ajánlattételi felhívás