Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztató az idegenforgalmi adóval kapcsolatos nyilvántartási kötelezettségekről

 

TÁJÉKOZTATÓ

az idegenforgalmi adóval kapcsolatos nyilvántartási kötelezettségekről

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Szálláshely szolgáltató/Adózó!

 

Az alábbiakban arra vonatkozóan kívánok tájékoztatást adni, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) és Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 29/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) által szabályozott idegenforgalmi adó kapcsán a szálláshely szolgáltatással foglalkozóknak milyen kötelezettségeik merülnek fel.

 

Az idegenforgalmi adókötelezettség teljesítésével kapcsolatos lényeges teendők:

Első lépésként az önadózás körébe tartozó idegenforgalmi adó esetében az adókötelezettség keletkezését kell bejelenteni a tevékenység megkezdését követő 15 napon belül, melyet az adóbeszedésre kötelezett a „BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS” nyomtatvány kitöltésével teheti meg /elérhető a www.csobanka.hu honlapon/.

 

Az adóbeszedésére kötelezett adózónak a Htv. vonatkozó részeinek, valamint az önkormányzati rendelet szerint Csobánka község közigazgatási területén nem állandó lakosként, legalább egy vendégéjszakát eltöltő, szálláshely szolgáltatást igénybevevő magánszemélynek idegenforgalmi adót kell fizetnie.

 

Az adó beszedése:

A Htv. 34. §-a alapján az adót, a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállás díjjal együtt a szállásadó, a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott tartózkodás utolsó napján szedi be.

Fontos tudni, hogy az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma személyenként és éjszakánként

 

300,- Ft.

 

Az idegenforgalmi adóbevallása:

Az adóbeszedésre kötelezett adózónak az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell bevallást benyújtania. A bevalláshoz szükséges nyomtatvány megtalálható a www.csobanka.hu honlapon

A bevallással egyidőben az adó összegét be kell fizetni az önkormányzat idegenforgalmi adó 11742087-15393678-03090000 számú bankszámlájára. Bevallási kötelezettségnek abban az esetben is eleget kell tenni, ha az adott hónapban nem került idegenforgalmi adó beszedésre.

 

Nyilvántartás vezetése:

Annak érdekében, hogy a szállásadó bevallási és adó befizetési kötelezettségének eleget tudjon tenni a vendégforgalomról nyilvántartás vezetése szükséges.

 

FIZETŐVENDÉGLÁTÓ VENDÉGKÖNYV

 

A vendégkönyvet a használatát megelőzően és az évet lezáróan a jegyző által hitelesítetni kell minden érintett szállásadónak.

 

A nyilvántartás adatait, a vendég állampolgárságát figyelembe véve teljes körűen ki kell tölteni.  A vendég érkezésekor rögzíteni kell a vendég nevét, születési helyét idejét, lakcímét, állampolgárságát, személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél számát.  A vendég távozásakor be kell jegyezni a távozás napját, az eltöltött éjszakák számát. Fontos a vendég aláírásának megléte, mivel ennek hiányában az adatok nem tekinthetők hitelesnek.  Minden személyt külön sorban kell bejegyezni. Ez vonatkozik a családok tagjaira, visszatérő vendégekre is. Gyermekek esetében a vendégkönyv adatait a vele utazó hozzátartozó aláírása hitelesíti.

Az idegenforgalmi adó mentességére vonatkozóan az önkormányzati rendelet kitétel nem tartalmaz. Mentességre a Htv. 31. §-ban felsorolt személyek jogosultak. 

Adómentesség esetében, a mentességre jogosító tartózkodás pontos jogcímét minden esetben be kell jegyezni a vendégkönyvbe. Az adómentességre vonatkozó igazolásokat, egyéb a jogosultságot alátámasztó tényt visszakereshető módon kell nyilvántartani, hogy utólagosan ellenőrizhető legyen.

 • a 18. életévét be nem töltött magánszemély;
  1. gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;
 • a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély - közép és felsőfokú oktatás intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján: ez csak a Csobánka településen fellelhető iskolák tanulói, hallgatói jogviszony okán az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemélyek azonban a nyári szünet alatt csak akkor mentesülnek az adófizetés kötelezettsége alól, ha a településen tartózkodásuk ez idő alatt is hallgatói jogviszonyuk alapján (pl. nyári gyakorlat céljából) áll fenn;
  A településen táborozó, üdülő, 18. életévüket betöltött diákokat nem illeti meg törvényi mentesség csupán azért, mert hallgatói jogviszonyuk valamely közép-, vagy felsőfokú intézménynél fennáll. Szolgálati kötelezettség címén az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó személyek (pl. közalkalmazottak, köztisztviselők, fegyveres szervek tagjai) akkor mentesülnek az adó alól, ha azt, hitelt érdemlően igazolják. Ilyen pl. a szolgálati kötelezettség teljesítését igazoló munkáltató által kiállított kiküldetési rendelvény.
  Közalkalmazotti jogviszonyára tekintettel (a magán-, illetve alapítványi iskolák
  pedagógusai kiesnek a mentességi körből) ide tartozik a diákokat kísérő tanár is,
  megfelelő igazolás esetén adómentessége fennáll;
  hatósági vagy bírói intézkedés folytán;
  szakképzés keretében;
 • aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja];
 • az egyház tulajdonában lévő épületben, telken vendégéjszakát – kizárólag az egyház hitéleti tevékenységében való részvétel céljából – eltöltő egyházi személy.
   
  Köszönöm szíves együttműködésüket!
   
  Csobánka, 2018.01.29.
   
                                                                                                             dr. Filó-Szentes Kinga 
                                                                                                                           jegyző