Közérdekű adatok igénylése

Közérdekű adatok igénylése

Közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítésének rendje

Közérdekű adat: helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli; Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja. Ha törvény másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat a jogszabály vagy helyi önkormányzati szervvel kötött szerződés alapján kötelezően igénybe veendő vagy más módon ki nem elégíthető szolgáltatást nyújtó szervek vagy személyek kezelésében lévő, e tevékenységükre vonatkozó, személyes adatnak nem minősülő adat.

Közérdekű adat megismerésére irányuló igény formája:

Közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt a Polgármesteri Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal) bárki

  • szóban
  • írásban (papír alapon vagy elektronikus úton)

igényt nyújthat be.

Közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja:

A szóban előterjesztett igényt írásba kell foglalni a Közérdekű adatok igénylése című formanyomtatvány kitöltésével.

Személyesen előterjeszthető az igény ügyfélfogadási időben.

Az igénylés a következő formában küldhető el:

Levélben: Csobánka Község Polgármesteri Hivatala, 2014 Csobánka, Fő út 1. E-mailben: jegyzo@csobanka.hu

A Hivatalra vonatkozó közérdekű adatok a Hivatal honlapján (www.csobanka.hu) közvetlenül elérhetőek.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje:

A Hivatal az előterjesztett közérdekű adat megismerésére irányuló igények teljesítéséről az adatot kezelő szervezeti egysége útján gondoskodik.

Ha az igény előterjesztésekor, vagy az eljárás bármely későbbi szakaszában az állapítható meg, hogy az igényben szereplő adatokat, vagy azok egy részét nem a Hivatal kezeli, az igény haladéktalanul áttételre kerül az illetékes szervhez az igénylő egyidejű értesítése mellett. Abban az esetben, ha az illetékes szerv nem állapítható meg, az igénylőt erről a Hivatal értesti.

Amennyiben az adatigénylés nem egyértelmű, a beérkezést követő 3 napon belül a Hivatal felhívja az igénylőt az igény pontosítására.

A Hivatal az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, de legkésőbb a Hivatalhoz történő beérkezéstől, illetőleg a szóban előterjesztett igény írásba foglalásától számított 15 napon belül tesz eleget az igények. Amennyiben az igénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik a 15 napos határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható, melyről az igénylőt tájékoztatni kell .

Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól 15 napon belül a Hivatal írásban vagy – amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, vagy az igényben az elektronikus levelezési cím fel van tüntetve – elektronikusan tájékoztatást küld az igénylőnek.

Az igénylőt terhelik az igénylés teljesítésével kapcsolatban az adatokat tartalmazó dokumentumok másolatának költségei, amelynek konkrét összegéről az igénylőt a Hivatal az igény teljesítése előtt tájékoztatja.

Adatkezelés

Az adatigénylő személyes adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez és a másolatkészítésért megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges. Az igénylő személyes adatai az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29.§ (1a) bekezdésében foglaltak alapján a benyújtástól számított egy évig tárolhatóak, azt követően törlésre kerülnek.

Adatkezelési tájékoztató – Polgármesteri Hivatal

Adatkezelési tájékoztató – Csobánka Község Önkormányzata

Jogorvoslat:

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1530 Budapest, Pf.: 5. vagy 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) (a továbbiakban: Hatóság) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A közérdekű adatra vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre jogszabályban megállapított vagy a Hivatal által jogszabály szerint meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte, valamint – ha a költségtérítést nem fizette meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében az igénylő a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz (1887 Budapest, Pf.: 28. vagy 1055 Budapest, Markó u. 25.) fordulhat, amelynek határideje:

az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 nap
ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatát kezdeményezte, a bejelentés érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, lezárásáról vagy az érintetthez intézett felszólításról vagy ajánlásról szóló értesítés kézhezvételétől követő 30 nap